The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8858 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Fædrelandet 28.7.1841 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

See Original


— I München har der af Konstnerne den 20de Dennes været foranstaltet en stor Fest til Ære for Thorvaldsen. “Veien til Festlocalet”, siger Beretningen i Augsb. allg. Zeitung, “var levende, og Høien, hvorpaa Festhallen befandt sig, tæt besat af Mennesker af enhver Alder og Kjøn, som ønskede at see den Mand, der gjør et Seierstog gjennem hele Tydskland. En ubeskrivelig Jubel lød, da han ankom, og ledsagede ham under Musik og Skytsets Torden til den v. Knorrske “Bierkellers” store Hal, som var overladt til Festen og prægtigen smykket med Krandse, Faner og Tapeter, som forestillede Scener af Bayerns Historie. Paa Taflet befandt sig imellem store gammeltydske Pocaler en Mængde Statuetter, blandt disse Schillers og Maximilians efter Thorvaldsen. Couverternes Tal var 300, og baade Borgere og Fyrster, baade Embedsmænd og Konstnere, havde forenet sig om at bringe den hæderkronede Olding deres Hyldning. En af Dr. Ernst Forster digtet Sang indledede Thorvaldsens Skaal, som Overbygningsraad Professor Gartner udbragte under almindelig Jubel. Begeistringens Strøm nedrev tilsidst Skrankerne imellem Selskabet og den i det Fjerne deltagende Masse. Alle vilde dog engang see den store Mand nærved, og fremfor de Øvrige bleve Damerne villigen optagne i den glade Kreds. Efter Maaltidet fulgte et i denne Anledning digtet Festspil, hvori Mainz og Stuttgard, Danmark, Amerika og München, ja Himlen selv, stredes om Thorvaldsens Besiddelse, indtil Gudernes Fader dømte, at han ikke skulde tilhøre nogen af de nævnte Steder alene, men Verden. Tilsidst traadte det münchenske “Liedertafel” ind og underholdt Forsamlingen med smukke Sange. Kongen af Bayern, der for Tiden ikke selv opholder sig i München, har efter denne Fest tilsendt Thorvaldsen en Skrivelse, hvori han beklager, at han ikke personlig har kunnet forsikkre ham om sin Høiagtelse, og underretter ham om, at han har udnævnt ham til Storkors af den hellige Michaels Fortjenesteorden (siden 1829 har Thorvaldsen været Commandeur af den bayerske Krones Fortjenesteorden).”

General Comment

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Fædrelandet 28.7.1841.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1841, Fædrelandet 28.7.
Persons
Ludwig 1. · Bertel Thorvaldsen
Last updated 04.03.2016 Print