The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 5783 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten 12.3.1832 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

See Original

Udtog af et Brev fra en dansk Kunstner i Rom, dateret 9de Februar 1832. ‒
”‒ ‒ Ved min Ankomst til Rom, som netop indtraf Juleaften 1831, havde jeg strax den Fornøielse at see alle mine herværende Landsmand; de feirede nemlig, efter sædvanlig Skik, Juleaften tilsammen; Thorvaldsen iberegnet, vare vi 20 Danske i Tallet. ‒ Thorvaldsen har allerede længe havt de 12 Apostler i Arbeide, hvilke nu agtes udførte i Marmor for Frue Kirke; de 5 af dem ere næsten færdige. ‒ Bissen har fuldendt sin skjønne Büste af Thorvaldsen (bestilt af et Antal Kunstvenner i Kjøbenhavn), og den vil snart blive sendt bort; han modellerer nu paa en Figur i naturlig Størrelse, forestillende Paris, tvivlraadig om, til hvem han skal give Æblet. Denne Statue er bestemt at udføres i Marmor for Hr. Kjøbmand Bärnuß i Frankfurt. ‒ Blunck traf jeg i Florenz, hvor han er sysselsat med at copiere et Malerie efter Raphael i Palazzo Pitti ‒ I Venedig har Flachenecker anlagt et Steentrykkerie for en Herr Galvan i, hvorfra udgives et Værk, bestaaende af 40 Blade i Folio efter de berømteste Mestere af den venetianske Skole. ‒ I München, som jeg forlod i Slutningen af November, traf jeg Bendtz, Fearnley, Morgenstern og Christensen, hvilken Sidste agtede at forblive der Vinteren over, for at øve sig i det Praktiske af sit Fag. Der er i den sildigere Tid bygget Meget i München. Hele Ludwigsstraße bestaaer af lutter nye Bygninger, som ere i en Art florentisk Stiil, alle af Klenze. For Enden af denne Gade bygges Ludwigs-Kirken af Prof. Gärtner; denne skjønne Kirke er i byzantinsk Stiil, den har to Taarne. Forfalden er af en Art Kalksteen, som med Tiden bliver meget haard; forresten er den af gode Muursteen. I Hovedskibet ere tre flade Kupler med Pendantifs; det Hele udføres med største Omhu, og over hele Kirken er bygget et Skuur af Bræder. Den store Altertavle dertil skal males i Fresco af Cornelius; Cartonen dertil er færdig. Gärtner skulde have bygget et Bibliothek, men Landstænderne have modsat sig det for Bekostningens Skyld. I Porcelainfabrikken var til Kongen forfærdiget et Service, hvorpaa der er anbragt Copier efter Malerier af Samlingen, og et andet decoreret i etrusisk Stiil; der blev ogsaa arbeidet paa Glasmalerier, bestemte til to store Vinduer, for Domkirken i Regensborg; Alt fortræffeligt udført. Glyptotheket er meget pragtfuldt; indvendig ere Gulvene belagte med polerede Marmorfliser af forskjellig Farver og Form; Væggene ere af Gibsmarmor, nogle Sale have Kupler med Kassetter, som ere malede; i andre ere Korshvælvinger, decorerede med forgyldte Ornamenter; der er, som bekjendt, anbragt Historiemalerier i Fresco af Cornelius. Efter mine Tanker gjør den brillante Decoration nogen Skade paa Statuesamlingen og Facaden, synes mig, staaer ikke i det skjønneste Forhold. Det nye Slot er i florentinsk Stiil, og skjønt udført af Sandsteen, med meget kraftige Qvadere; men mellem Vinduerne er der anbragt fine Lisener i chorintisk Stiil. Indvendig ere Gesimserne og Lofterne færdige; disse ere decorerede med Gibsforziringer. Værelserne skulle decoreres med Frescomalerier af Prof. Schnorr; nogle Cartons vare færdige, og en Plafond i Stueetagen var malet. Hofcapellet, i en Art byzantinsk Stiil, er fuldendt, paa Malerierne nær, som skulle udføres i Fresco af Prof. Hess; Forfalden er af Sandsteen; indvendig ere to Kupler med Pendantifs; Gallerierne bæres af Marmorsøiler, hver af een Steen. Pinakotheket er under Tag og Frescomalerierne i Bazaren ere snart fuldendte.”

General Comment

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavns-Posten, Sjette Aargang. No. 60. 1832.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1832, Kjøbenhavns-Posten 12.3.
Subjects
Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen
Persons
Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 19.03.2015 Print