The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7924 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Dagen
Peder Malling
22.1.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

See Original

Kiøbenhavn, 22. Januar. Thorvaldsens Museum.

Længe har dette været Gienstand for en overspændt Idee i den Committee som har paataget sig Indsamlingen af frivillige Bidrag til en Bygning for Konstsamlingen. Thorvaldsen kommer, Begeistringen for ham og hans Værker møder ham og vedligeholder Spændingen; den store Konstner selv anviser et Tilskud til Beløb det Halve af Landets frivillige Bidrag, hvorved circa 100,000 Rbd. staae til Raadighed; men da denne Sum ikke kan være tilstrækkelig til Opførelsen af en Bygning for Museer, hvilken ifølge Forslag fra en Deel af Committeen fordrede circa 300,000 Rbd., tilbyder Kongen i sin høimodige Tilbøielighed at understøtte Sagen, en Afdeling af Slottets Bygning, der, som afsondret fra Slottets øvrige Bygninger, kan fritbeliggende udgiøre et eget selvstændigt Thorvaldsens Museum, og anviser derhos en Sum til Hielp for Indretningen dertil af 16,000 Rbd., hvilken i Forbindelse med Bygningens Værdie ‒ naar Hensyn tages til saadant Anlæg fra Grunden ‒ kan anslaaes til circa 100,000 Rbd. Thorvaldsen paaskiønner med Taknemmelighed Kongens hæderlige Gave, hvorved Uvisheden om Museets Beliggenhed endelig hæves, og erkiender dette Udfald af Sagen i enhver Henseende tilfredsstillende ‒ erkiender Beliggenheden fordeelagtig, Bygningen velskikket og tilstrækkelig til hans for Museet bestemte Konstsamling ‒ erkiender det væsentlige Fortrin ved den kongelige Gave, at de ældre solide ydermure som omfatte Bygningen, vil fritage for den Fugtighed, som nyopførte Mure ved al nyt Anlæg vilde medføre, og at saaledes Museet kan ordnes efter hans egen Anviisning i muligst kort Tid, hvorved han selv under sin Nærværelse vil kunne bestemme Indretningen og anordne Konstsamlingen i det fordelagtigste Lys og passende distribuerer efter sin Overbevisning om det Rette.

Det er derfor paafaldende, at en afvigende Anskuelse om Fortrinet af denne ældre solide Bygnings Anvendelse til Museet vil søge at giøre sig gieldende i Committeen. Thorvaldsen maa vel selv bedst vide, hvad Plads der udfordres til hans Konstsamling, maa rettest kunne bestemme dens Forbindelse og Stilling. ‒ Han, indseer at visse kolossale Værker udførte fritstaaende under aaben Himmel eller med specielt Hensyn til Localitet, ikke egne sig til i Afstøbning at optages i et Museum, som derved fordrede en uhensigtsmæssig Udstrækning og vilde lede til overdrevne Bekostninger. ‒ Hans Nærværelse under Museets Udvikling giør al vidtløftig Discussion af en Committee overflødig, og at denne træder tilside, naar den store Konstner selv kan styre Værker, maa Enhver med Længsel ønske i Forventning af den dobbelte Nydelse:

ved Konstsamlingens eget høie Værd og ved dens fortrinligste Anordning i Localrum.

Malling,
Stadsbygmester.

–––––––


Den i de sidste Uger, angaaende Opførelsen af Thorvaldsens Museum reiste Tvist, erindrer om Goethes:

„Euch, nicht Ihm bauet Ihr Monumente.”

General Comment

Denne tekst blev trykt i Dagen, 37. Aarg. Nr. 19.

Archival Reference
M17,45 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1839)
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Persons
Johann Wolfgang von Goethe · Peder Malling · Bertel Thorvaldsen
Last updated 20.05.2015 Print