The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on April 1844

[note i teksten:]
”Vilde” — Med en fin og ædel Delikatesse trak Thorvaldsen sig hellere tilbage, end han fremtvang sig. Da den almenelskede Dronning Lovise af Preussen var død (1810), henvendte man sig til Thorvaldsen om et Monument over hende, men han svarede, at det forundrede ham, at man vilde overdrage en saadan Bestilling til en fremmed Konstner, da Preussen dog selv ejede Konstnere, som vel kunde overtage den; og da dette Svar ledsagedes af en Hentydning til de to i Bom sig opholdende udmærkede Konstnere, Rauch og Schadow d. y., foranledigede han saaledes, at Rauch af sin Regering betroedes Udførelsen af et Værk, hvorved han lagde den første Grund til sin paafølgende store Konstneranseelse (Thiele).

Last updated 07.07.2014