26.4.1824

Afsender

Rasmine Kirchheiner

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Brevet har været lukket med et sort laksegl. Motivet er utydeligt.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: S:T:I Hrr Etasraad Torvalsen.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Velgørenhed fra Thorvaldsen udbedes til søn af afdøde Øllegaard Lundegaard.

Dokument

ærbødist ProMeMoriaII
Ieg vel herved tage mig den frihed at lade Hr Etasraaden hvide, at gud har taget min ModerIII, hun døde den 17 Februari dette aar, og afleger ieg min inderlige tak, for den godhed de har ladet hende nyde ved Hr. Professor LundIV, som ieg ligeledes er den inderliste Tak skyldig, da han har vist Saa me[get] godhed imod min Salig Moder, og at de vis ikke har kunde givet nogen beder mand i Commesion at Sørge for hende en han har giord og da hun i det Siste aar har væert meget Svagelig, og træng mest til derrs gode hielp, nu trænger hun ikke mer og afleger ieg derfor enu eengang min TakSigelse for al deres godhed imod hende, skulle de gode Hr Etasraad engaang have lidet til overs som derrs gode hirrtte velde skienke til en Trængende, da vel ieg bede dem at tienke paa min ulykkelige broderV, der er Høyst trængende og som de tillader mig at Sige dem dog er lidet godhed Skyldig imod, han vel velVI ei heller længe trænge men da han ber paa en Svær brøst Syge, som aarlig tager meget til, gode Hr Etasraad vis liden godhed imod ham i den korte tiid han har tilbage, som vilde lætte hans Siste dage har det allernødvendiste, til at opholde hans usle liv med, ieg kan ei giøre ham noget godt som kunde være ham til lindring i hans Sygdom da min mandVII er borteVIII og ieg har Selv børn, ieg giør ham det gode ieg kan og vel ieg slutte med det gode haab at de vist ikke vel glemme ham men at unde ham lidet af deres godhed som de har til overs

Deres Tiennerinde
Rasmine Kirchheiner
boende ved Wæster-Wald No. 205

Kiøb: d. 26 april 1824

Arkivplacering

m9 1824, nr. 35

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Dvs. salvo titulo, der er latin for “med forbehold for titlen”. Udtrykket bruges i tilskrifter på breve, når man vil angive, at man ikke kender titlen, eller at denne formalitet ikke er nødvendig.

  2. Dvs. det latinske “for at bringe sig i erindring”. Udtrykket var oprindelig en høflig indledningsformular, der blev brugt på skrivelser til personer af højere rang, ofte offentligt ansatte embedsmænd. Efterhånden betød det også mere generelt en skrivelse til, fra eller mellem embedsmænd, da oftest i dets sammenskrevne form – promemoria – se Ordbog over det danske Sprog.
    Udtrykket optræder hyppigt i de mere formelle breve i Arkivet.

  3. Enke og pensionist Øllegaard Lundegaard, som Thorvaldsen antageligt støttede økonomisk 1822-1824.

  4. Den danske maler J.L. Lund.

  5. Niels Frederik Bo Lundegaard (årstal kendes ikke) eller Nikolej Lundegaard (årstal kendes ikke).

  6. Dvs. vil vel

  7. Infanterimajor Carl Frederik Kirchheiner (1767-1841), jf. bl.a. V. Richter: 100 Aars Dødsfald (1791-1890), København 1905 (1976), p. 600.

  8. Dvs. må være bortrejst, da han først dør 1841.

Sidst opdateret 19.10.2014