20.5.1820

Afsender

Kirkebygningskommissionen

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til / Hr. Etatsraad Thorvaldsen / Riddder af Dannebrogen [xx].

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Efter at Commissionen havde havt den Fornøjelse at modtage Hrr Etatsraadens gode Løfte om en Christus-Figur i overnaturlig Størrelse til Frue Kirkes Alter, saaledes som ved Deres Nærværelse i et Commissions Møde blev aftalt, og efter at fra Professor LundI var indsendt en af ham i Rom udarbejdet SkitzeII til en Altertavle i bemeldte Kirke, har Commissionen i allerunderdanigst Forestilling til Hans Majestæt Kongen yttret dens Tanker angaaende Fortrinnet af en saadan Figur fremfor ethvert Malerie og derfor henstillet til Allerhøjstsammes Befaling, hvilken af disse 2de. Decorationer der maatte anvendes i Rigets Hovedkirke. Det har derpaa under 22de. forrige Maaned allernaadigst behaget Hans Majestæt at resolvere:
”Vi ville allernaadigst at en Christus-Figur af Etatsraad “Thorvaldsen, paa den allerunderdanigst foreslaaede Maade, skal anbringes i Frue Kirkes Alter.”
I det Commissionen herved giver sig den Ære at meddele denne Hans Majestæts Resolution, der grunder sig paa forbemeldte af Dem behageligen givne Løfte, kan den ikke andet end yttre sin inderlige Glæde over Forventningen af at see Vor Frue Kirke saaledes fra Hrr Etatsraadens Mesterhaand givet den værdigste og meest passende Prydelse i Foreening med de øvrige Arbejder, om hvilke De har havt den Godhed at give Haab.
Kiøbenhavn i Commissionen angaaende Frue Kirkes Gjenopbyggelse

den [20]. May 1820.

Malling CF Hansen Lassen Horneman Hoë.

Arkivplacering

m6 1820, nr. 17

Thiele

Omtalt hos Thiele III, p. 53-54.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Den danske maler J.L. Lund.

  2. Lunds skitse er endnu uidentificeret.

Sidst opdateret 21.06.2013