24.1.1816

Afsender

C.F. Høyer

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: All Signore Cavalier / Alberto Thorvaldsen / celebre scultore Danese / Roma

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Kiøbenhavn d. 24de. Jan. 1816.

Den givne Lejlighed nytter ieg for at hilse min kiære Thorvaldsen. Man smigrer mig med at ieg skal hilse Dem i Fædrenelandet; Intet skulde glæde mig mere end at see Dem lykkeligen her; Deres Vel ligger mig s[t]edse ømt om Hierte, ieg trøster mig i ethvert Tilfælde ved Deres Klogskab og Verdenskundskab, hvad enten De for kortere, længere Tid, eller for stedse, skulde bestemme Dem til at forlade det kiære Rom. Moskovs Brand rystede Jorden og omskabte Verden. Efter en gammel Sætning hedder det: Det er det lykkeligste Land, som har en klog Fyrste lige meget om han er god eller und; Om vores Konge siger man: Han er som en Fader hi[e]rtens god, og mangler ikke personlig Mod. Om Prinds: Han mistede en Krone og tog sig en Kone. Om en og andet hedder det: Han river ned og bygger og sig selv betrygger. Folk som til alle Tider giør Lykke ere: Scharletanen som stedse leer, og Papagøyer med røde Fieder –
De vil venskabeligen spørge, hvorledes gaar det mig? Jeg veed ikke andet at svare end: LundI som De spaaede reyste igien til RomII uagtet at de Arbeider han leverede her ere mindre gode en hvad han præsterede i Rom; Jeg derimod som mangler Protection, og har leveret Arbeider ieg tør være bekiændte opholder man med smukke Løfter, 4re Aar har ieg været hiemme 10 Aar er det siden man lovede mig Arbeider; Men ieg har imidlertid en god Helbred, vendes til Taalmodighed, og glemmer Verden ved at arbejde; At ieg har i min indskrænkede Stilling kunnet understytte mine Søstre er den eneste Lykke som ieg siden min Hiemkomst glæder mig ved – Müller er gift og hiemfaren, Raben lever vel. – Kaaberet Deres skønne Triumph ønsker ieg
Lev vel!!! Deres inderlige Hengivne

C.F. Høyer

[i margen:] NB: De manglende 70 Scudi til Enken Madam Wahl paamindes ieg stedse om, de bevidste tvende Anviisninger bleve mig langt om længe udbetalte ved Midlet af Notarial Forretning.

Oversættelse af dokument

Copenhagen, January 24th 1816

The given opportunity I take to greet my dear Thorvaldsen. They flatter me and say I can greet you in our native country. Nothing would please me more than seeing you happily here; Your welfare is always of concern to me, in any case I console myself by your wisdom and knowledge of the world, whether you for a short or a long period of time or forever would decide to leave the dear Rome. The fire of Moscow shook the earth and transformed the world. An old sentence says: It is a most happy country, which has a wise prince no matter whether he is good or bad; About our King it is said: He is like a father tender hearted and does not lack personal courage. About the Prince: He lost a crown and took a wife. About someone else it is said: He tears down and builds and secures himself. People who are always happy are: the charlatan who always laughs, and parrots with red plumes. – You will kindly ask how I am? I can answer nothing but: Lund, who as you predicted, again went to Rome although the works he made here are not so good as what he did in Rome; Whereas I who lack protection and have delivered works I am not ashamed of am put off with beautiful promises, four years I have been home, 10 years ago I was promised work; However, I am in good health, I have got accustomed to patience, and forget the world by working; That in my restricted position I have been able to support my sisters is the only happiness, which I enjoy since my homecoming. – Müller has married and settled down, Raben is well. – the engraving of your beautiful triumph I wish I wish you well!!! Yours affectionate

C.F. Høyer

[In the margin:] NB I am always reminded of the missing 70 Scudi for the widow Madam Wahl, the proved two orders were at last paid to me by means of a notarial act.

Arkivplacering

m4 1816, nr. 1

Personer

Kommentarer

  1. Den danske maler J.L. Lund.

  2. Lunds andet ophold i Rom 1816-1819.

Sidst opdateret 28.05.2019