13.9.1818

Afsender

Jørgen Koch

Modtager

Nicolai Dajon

Modtagerinfo

Det vides ikke, om brevet har haft en udskrift, da der er tale om en afskrift. Se hertil den generelle kommentar.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af afskriften.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Høytagtede Her Professor!

Idet ieg glæder mig over Kunst Academiets Valg, og griber denne Leylighed for af mit gandske Hierte at ønske Dem til Lykke, som Directør for samme, nærer ieg tillige det Haab, at De undskylder mig, fordi ieg ey før har skrevet Dem til; Aarsagen er deels denne, ieg har angaaende den omtalte BysteI talt flere gange med Thorvaldsen, behøver ey at sige Dem som Kunstner i samme Fag, at det ey er tilfredsstillende for en Billedhugger, at udarbeide en Byste, efter et Maleri – Dog desuagtet har han forsikret mig, og ieg tør sige for Deres Skyld, da ieg har sagt Ham at De interesserede Dem for denne Sag at Han gandske bestemt vilde tage fat herpaa, men at det var Ham umueligt for Øyeblikket, da Han havde saamange Ting under Hænder, som nødvendig maatte være færdige, De seer altsaa gode Hrr Professor at ieg som den der gierne havde udrettet Deres Kommission paa det bedste, ey kan glæde sig over ey at kunde give Dem nærmere Underretning, naaer dette Arbeide kan forfærdiges. –
[...] Thorvaldsen har været noget upasselig i Sommer. Han er for Tiden i Neapel; – [...]
[...] Schubarth har bestemt at Reise sidst i November til Kiøbenh og hvis det bliver ved den giorte Aftale følger Thorvaldsen med; ieg har i dette Øyeblik faaet Efterretning fra Livorno, at Digteren Ingemann er ankommen dertil, og vil med det første indtræffe i Rom, ieg vil ey faa Ham at see, da ieg i Overmorgen gaaer til Neapel. –

LundII opholder sig i Florentz hvor han har været i 3 Maaneder, Han har talt om til Foraaret at vilde tiltræde sin Reise til Kiøbenhavn. –

Thorvaldsen har bedet mig naaer ieg skrev Dem til at bringe hans Hilsen – Freund ligeledes. –

Generel kommentar

Der er her tale om et uddrag fra Jørgen Kochs brevbog. Uddrag af brevene findes i afskrift på Thorvaldsens Museum. Afskriften er foretaget af Else Kai Sass (1912-1987). Af brevene gengives kun de passager, der er relevante for Thorvaldsen-forskningen.

Arkivplacering

m34, nr. 72,12

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Personer

Kommentarer

  1. Den omtalte buste er endnu uidentificeret. I brev af 23.5.1818 fra Jørgen Koch til G.F. Hetsch omtales busten ligeledes. Et bud er, at Dajon har bestilt en buste af sig selv hos Thorvaldsen, men at den aldrig blev realiseret.

  2. Den danske maler J.L. Lund.

Sidst opdateret 18.05.2015