Efter 28.7.1810

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Poul Scheel

Modtagersted

København

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af brevet, men det må være fremsendt efter Scheels brev til Thorvaldsen 28.7.1810, da Thorvaldsens brev er svar på dette.

Resumé

Thorvaldsen svarer på lægen Poul Scheels afbestilling af busten af fødselslægen Mathias Saxtorph. Han beklager, at Scheel fejlagtigt er blevet informeret om, at busten ikke er påbegyndt. Den har tværtimod stået færdig længe, og Thorvaldsen forklarer, hvorfor han ikke har sendt den til København. Han mener at have opfyldt bestillingen. Afslutningsvis bemærker han, at det går ham godt i Rom og sender hengivne hilsener.

Dokument

Kiære gode Ven! Saa kiært det haver været mig at see Brev fra Dem som saa venskabelig spørger til mit Befindende[,] saa giør det mig i midlertiid undt at erfare at De saa urigtig er bleven underrettet om Sal: Saxtorpts BysteI – maaske denne urigtige UnderretningII maa have til Aarsag: at De har savnet Brev fra migIII; Nevnte Byste blev strax udført efter Deres Bestilling og altsaa har staaet siden hin Tiid færdig i mit Værkstæd med tilhørende Pedistal – hvorfore ieg ikke haver hiemsendt Samme er: fordi ieg troede at forlade Rom og vilde da efter Aftale saa som LadesIV KaaberstikV fandtes utilstrækkelig retusere det i Kbhvn; senere har ieg immer ventet at kunde skikke Samme tillige med andre mine ArbeiderVI til Kiøbenhavn, men saaledes ventende paa Lejlighed kom den uventede Krig og Søetransporten afskiæres Danemark; Jeg har følgeligen troet at Transporten tillands for et eneste Byste vilde blive for kostbar; naar Samme ikke kunde skikkes tillige med andre Arbeider af Værdi. Desuden for at afsendes til lands udfordres Adresse paa en Mand i Hamburg – som af Dem bemyndiges til at betale Omkostningerne fra Rom dertil og siden igen derfra besørger det til Khvn –
Jeg tror her ved Kiære Ven! at have meddeelt Dem den ønskede Efterretning: hvoraf De behagelig erfarer, at ieg paa det nøyeste haver opfyldt vores Aftale Sal S Byste angaaende.
Hvad mig selv angaar bør ieg /med Hensyn til vores krigerske Periode hvor ved Kunsten kommer i Forglemmelse/ kalde mig lykkelig; at ieg til nu ikke har mangletr Arbeide – Men om nogen Kunstner kan glæde sig ved at tænke Fremtiiden vil Tiiden lære. – Lev vel og lykkelig – kiære Ven, og erindre Dem undertiids Deres ganske hengivne

Oversættelse af dokument

Dear good friend, As dear as it has been to me to see a letter from you who so kindly ask how I am, it however, makes me sad to learn that you have been informed so incorrectly about the late Saxtorph’s bust – perhaps this incorrect information is due to: your having been without letters from me; the mentioned bust was executed immediately after you commissioned it and so has been finished since then in my workshop complete with pedestal – the reason why I have not sent the same home is: because I thought I was going to leave Rome and as had been arranged if Lahde’s line engravings was found inadequate I would retouch it in Copenhagen; Later on I have ever waited for being able to dispatch the mentioned as well as other of my works to Copenhagen but thus awaiting a possibility the unexpected war broke out and carriage by sea is cut off to Denmark; consequently I have thought that transport by a land route of one single bust would become too expensive; when the mentioned could not be sent together with other works of value. Besides to be dispatched by land the address of a man in Hamburg is required – who by you is authorized to pay the expenses from Rome to that place and then again from that place to transmit it to Copenhagen –
I think, dear friend that with this I have given you the wished for information: from which you favourably learn that with the greatest care I have fulfilled our agreement as regards the late S’s bust.
As for me regarding our militant times by which art gets into oblivion I should call myself happy that I up to now have not wanted work – But if any artist can be happy by thinking of the future time will show – Live happily and take care of yourself – dear friend and remember sometimes yours sincerely


[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Dette udkast til et brev kan ikke bekræftes at være afsendt. Tværtimod fremgår det af brevet fra Scheel antagelig september 1810, at subskribenterne ikke har hørt fra Thorvaldsen i fire år. Måske har koncepten været formuleret så sent, at Scheels næste brev er kommet afsendelsen i forkøbet. For yderligere informationer om Saxtorphs buste, se referenceartiklen herom.

Dokumentstatus

Udkast af koncipist

Koncipist

C.F. Høyer

Arkivplacering

m28, nr. 123

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

A899 Mathias Saxtorph, ca 1800, inv.nr. A899

Kommentarer

  1. Busten af fødselslægen Mathias Saxtorph, som Poul Scheel havde bestilt allerede 24.12.1800. Det var imidlertid ikke Thorvaldsen, som udførte den, jf. koncepten til et brev til Abildgaard 23.9.1806. Angående busten se evt. referenceartiklen Saxtorphs buste.

  2. Af Scheels brev 28.7.1810 fremgår, at Scheel havde fået efterretning om, at Thorvaldsen endnu ej havde påbegyndt produktionen af busten. Dette var dog ikke korrekt, idet den stod færdig, jf. koncepten til et brev til Abildgaard ca. 23.9.1806, hvori Thorvaldsen desuden indrømmer, at han ikke selv har udført busten.

  3. På trods af henvendelser fra Scheel fx 23.11.1808 havde Thorvaldsen undladt at svare, dog havde han i sit brev til Nicolai Abildgaard 6.8.1804 bedt Abildgaard hilse Scheel og sige, at den bestilte buste snart var færdig.

  4. Den danske kobberstikker G.L. Lahde.

  5. Dvs. Kobberstik. Det fremgår af Scheels brev 20.5.1801, at han med brevet sendte et kobberstik af G.L. Lahde.

  6. I 1806 planlagde Thorvaldsen jf. brevet 23.9.1806 til Nicolai Abildgaard at hjemsende busten til København sammen med busten af Jacob Baden, A863.

Sidst opdateret 30.10.2015