22.4.1801

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Afsenderinfo

Utydeligt aftryk af Thorvaldsens segl i rødt lak. Se afbildningen af seglet nederst på Arkivets sider.

Modtager

Kunstakademiet, København

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: A / L’Academie Royale de / Peinture Sculpture et / Architectur à / Copenhague / Franco TrentoI.
Tilskrift: Til Det Kongelige Maler Billedhugger og Bygnings Academie

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Thorvaldsen meddeler, at de to kasser med værker, som han et år tidligere sendte til Kunstakademiet stadig afventer skibslejlighed i Livorno.
Han har færdiggjort lermodellen til Jason med det gyldne skind, A52, men har ikke haft råd til at støbe den i gips. Statuen har vundet anerkendelse blandt hans kunstnerkolleger.
Han arbejder p.t. på en skulpturgruppe, men oplyser intet om motivet.

Dokument

Rom d: 22de. April 1801.

Underdanigst Pro MemoriaII

Jeg har paa nyeIII den ære at tilskrive det Kongelige Academie, men er endnu ikke saa lykkelig at kunde mælde at de arbeider som ieg i overenstemmelse med min PligtIV her udførte er underveis til Kiøbenhavn for at kunde fremstillis for Samme, som Beviis paa min Fliid og Fremgang i Konsten. De to Kasser, som ieg for længere end et Aar siden afsendte til Livorno ligger der endnu, saasom ingen beqvem leilighedV der har viist sig til at indskibe dem: og denne forhalelse har beveget mig at opsette Afsendelsen af mine senere ArbeiderVI om hvilke ieg i mit foregaaende BrevVII til Academiet ommældte, indtil roligere Tiider giver Haab om at see dem befordrede til deres Bestemmelse. Imidlertiid smigrer ieg mig at Academiet ikke har nogen Tvivl om min Fliid saasom ieg uafladeligen arbeider for saa meget som muligt at fuldkomme migVIII i Konsten. Jeg har modellert en staaende Figur overIX naturlig Størrelse forestillende Jason med det gyldne FliisX, som har havt den Lykke at finde Konst[n]ernes BifaldXI. Jeg agtede at lade den forme, men fand Bekostninger derved afskrækkende, saasom man derfor forlandte 36 scudiXII, hvilke i disse overmaade Dyre Tider meget vilde have inkommoderet mig, og ieg om saa meget mindre troede at kunde anvende derpaa, da ingen Udsigter er til at afsende noget til Kiøbenhavn.
Jeg er nu beskæftiget med en GruppeXIII i naturlig Størrelse, om hvilken ieg undlader at tale, indtil ieg faaer den færdig, og da kan bedømme om den fortiener indsendt. Igentagende mit Løfte at stræbe med al mulig Fliid at giøre den nyttigste Anvendelse af min Tiid, som mine Evner tillade, anbefaler ieg mig Det Kongelige Academies vedvarende Bevaagenhed.

Underdanigst
B. Thorvaldsen

Oversættelse af dokument

Rome, April 22nd 1801

Most humbly Pro Memoria,

Again I have the honour to write to the Academy but am still not so happy as to be able to inform you that the works, which in agreement with my duty I made here, are on their way to Copenhagen in order to be presented to the same as proof of my diligence and progress in art. The two crates which I sent to Leghorn more than a year ago are still there, seeing that no convenient opportunity has turned up to ship them: and this delay has moved me to postpone shipping my later works which I informed about in my previous letter to the Academy, until more quiet times will give hope about seeing them shipped to their destination. In the meantime I indulge in the Academy’s having no doubt about my diligence seeing that I work incessantly to become as perfect as possible in art. I have modelled a standing figure of full size representing Jason with the golden fleece, which has had the good fortune to win the approval of the artists. I intended to have it made but found expenses by it discouraging as they demanded 36 scudi for it, which in these rather expensive times would have incommoded me greatly, and I thought I could spend so much less on that, as there is no prospect of shipping anything to Copenhagen.
Now I am occupied with a life-size group, of which I refrain from speaking, until I have finished it and then can judge whether it deserves to be submitted.
Repeating my promise with all possible diligence to strive to make the most useful application of my time as of my abilities I recommend myself to the continued favour of the Academy.

Most humbly,
B. Thorvaldsen[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Om modtagelsen af dette brev hedder det i Kunstakademiets dagbog under 30.6.1801 (Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen): “Siden seneste Forsamling var indløben Skrivelse fra Pensionairen Thorvaldsen dateret Rom d. 22 April, hvori han tilmelder Academiet at han har forfærdiget en Figur i naturlig Størrelse forestillende en Jason; men som han af Mangel paa Formue ikke har kunnet lade forme. Ligeledes melder han og at han har en Grouppe under Arbeide hvorom han nærmere vil give Academiet Underretning naar den bliver færdig.”

I modsætning til de øvrige af Thorvaldsens indberetninger til Kunstakademiet befinder dette brev sig i Thorvaldsens Museums arkiv, og ikke i Rigsarkivet. Brevet blev skænket til museet i 1874 af et barnebarn til Akademiets sekretær, miniaturemaleren Cornelius Høyer, som må have tilegnet sig brevet, så det ikke blev arkiveret på den sædvanlige måde, se m28, nr. 2.
Af denne grund var Thiele i 1851 – da første bind af hans Thorvaldsen-biografi udkom – ikke bekendt med originalbrevet. Han skriver (Thiele I, p. 165), at brevet kun kendes fra “Udtog i Akademiets Protokol”, hvilket gentages i Meddelelser fra Thorvaldsens Museum 2003, p. 12.

Dokumentstatus

Færdigt egenhændigt dokument

Arkivplacering

m28, nr. 1

Thiele

Omtalt hos Thiele I, p. 165.

Emneord

Værker

A52 Jason med det gyldne skind, 1802-1803, inv.nr. A52
A759 Agrippa, 1799-1800, inv.nr. A759
A760 Cicero, 1799-1800, inv.nr. A760
A761 Cicero, 1799-1800, inv.nr. A761
A752 Rafael, 1800, inv.nr. A752

Kommentarer

 1. Dvs. Franco Trento, hvilket ville sige, at portoen var betalt indtil grænsebyen Trento beliggende i provinsen Trentino i det nuværende Norditalien syd for Brennerpasset.

 2. Dvs. det latinske “for at bringe sig i erindring”. Udtrykket var oprindelig en høflig indledningsformular, der blev brugt på skrivelser til personer af højere rang, ofte offentligt ansatte embedsmænd. Efterhånden betød det også mere generelt en skrivelse til, fra eller mellem embedsmænd, da oftest i dets sammenskrevne form – promemoria – se Ordbog over det danske Sprog.
  Udtrykket optræder hyppigt i de mere formelle breve i Arkivet.

 3. Thorvaldsens sidste indberetning til Kunstakademiet var fra 24.10.1800.
  Ifølge Kunstakademiets instruks af 23.8.1796 skulle Thorvaldsen hvert halve år aflægge rapport om sin færden.

 4. I følge Thorvaldsens instruks fra Kunstakademiet af 23.8.1796 skulle han “…hvert Aar han endnu maatte blive udenlands… indsende Prøver af sin Fremgang…”
  I foråret 1800 sendte Thorvaldsen to kasser afsted til Livorno, som han nævner i det følgende. De rummede bl.a. følgende fire værker: To gipskopier af hovedet og hele figuren af Pollux, A54, den ene af de såkaldte dioskurer; samt to marmorbuster, den ene af Homer, A751, og den anden af A.P. Bernstorff (Brahetrolleborg, originalmodellen, A208).
  Se referenceartiklen om hjemsendelse af kasser.

 5. Der viste sig ikke nogen skibslejlighed før næsten et år senere, se referenceartiklen hjemsendelsen af kasser. Thorvaldsens omtale af den besværlige skibstransport skyldes bl.a. oplysninger, han havde modtaget af den danske konsul i Livorno, J.C. Ulrich, i fx brev af 16.3.1801.
  Vanskelighederne med at få kasserne bragt videre med et dansk skib var i foråret 1801 blevet større pga. krigsurolighederne mellem England og Danmark, der netop vedrørte den frie transport af varer til søs.

 6. Dvs. mine seneste arbejder; i brev af 24.10.1800 omtalte Thorvaldsen følgende værker: Fredens gudinde (blev siden ødelagt, se forsvundne værker), tre marmorbuster af Cicero, A760 eller A761, Agrippa, A759 og Rafael, A752, foruden Jason med det gyldne skind, A52, som nævnes nedenfor.

 7. Thorvaldsens indberetning af 24.10.1800 til Kunstakademiet.

 8. Det er muligvis brevsteder som dette, Thorvaldsen selv hentydede til, da han senere i 1818 i sin biografi udtalte sig om sine rapporter til Kunstakademiet til historikeren Estrup, der skriver herom: “Han [Thorvaldsen] glemte ikke hver sjette Maaned at hjemskikke den befalede Indberetning: den lød altid fordelagtig; han skrev den selv.”

 9. Cf. Ordbog over det danske Sprog, pkt. 2.6: dvs. i betydningen af at gøre noget over / ud fra et bestemt udgangspunkt; her altså en statue i samme størrelse som det menneskelige legeme. “Over” betyder kort sagt i denne sammenhæng ikke, at størrelsen var større end naturlig størrelse, hvilket en nutidig læsning godt kunne forvirre til at tro. At læsningen må være denne underbygges dels af Akademiets notat i dets protokol ved modtagelsen af brevet (se den generelle kommentar nedenfor), og af Thorvaldsens øvrige omtaler af denne udgave af Jason. Se referenceartikel om Jason og Hopes bestilling for en samlet fremstilling af sagen.

 10. Lermodellen til Thorvaldsens statue Jason med det gyldne skind, A52, i dens første udgave, som han i foråret 1802 rev ned, fordi han ikke havde råd til at støbe den i gips, som det fremgår af det følgende; se også Thiele I, p. 165 og 172.
  Om Jasons tilblivelse i øvrigt, se referenceartiklen herom.
  Ordet Fliis staves egentlig vlies og stammer fra hollandsk og betyder fåreskind, se Ordbog over det danske Sprog.

 11. Der findes – så vidt vides – ingen skriftlige vidnesbyrd om Jasons succes så tidligt i værkets historie som i 1801, så præcis hvilke kunstnere, der har rost Thorvaldsens statue, er uvist.
  Se i øvrigt referenceartiklen om Jason og Hopes bestilling.

 12. 36 scudi svarede til omtrent det dobbelte i rigsdaler, og til sammenligning kan fx nævnes, at Thorvaldsens stipendium var på 400 rigsdaler årligt. Afstøbningen af lermodellen til Jason ville altså have beløbet sig til godt to måneders leveomkostninger.
  Der var i 1801 dyrtid i Rom og leveomkostningerne var høje, sådan som Thorvaldsen nævner i det følgende, hvilket han også nævner i sit brev af 4.4.1800 til Abildgaard: “…for alting hvad Levnetsmidler angaar er fire gange saa Dyrt som de nogen Tiid har været…” Jf. også Thiele I, p. 164.
  Se evt. referenceartiklen om datidens møntenheder.

 13. Det er uvist hvilken gruppe, Thorvaldsen her taler om. Thiele I, p. 165 foreslår dog enten Mars og Venus eller mere sandsynligt Achilleus og Penthesilea, som i dag findes overleveret i en mindre skitse, A777. Thiele I, p. 166 skriver: “Hvad Gruppen… end har forestillet, da synes det dog vist, at det kun blev ved Skizzen.” Vi har ingen andre vidnesbyrd, der modsiger denne påstand, selvom Thorvaldsen altså her oplyser, at værket tænkes udført/er ved at blive udført i “naturlig Størrelse”.
  Han kan dog have fremstillet skulpturgruppen i fuld størrelse, men senere have slået lermodellen sammen af utilfredshed eller manglende økonomiske muligheder for at lade den afstøbe i gips, som det var tilfældet med Jason, jf. ovenfor.

Sidst opdateret 20.05.2019