17.10.1832

Afsender

Fritz Paulsen

Afsendersted

Vicenza

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: “Højvelbaaren / Herr Etatsraad Commandeur / og Ridder de Thorwaldsen”

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Paulsen reagerer med bestyrtelse på Thorvaldsens forslag om, at han kan leve sammen med Elisa inden ægteskabets indgåelse. Det strider imod både hans egen og offentlighedens moral. Thorvaldsen, derimod, har udtrykt, at den offentlige mening er ligegyldig for ham, og at bofællesskab og eventuel undfangelse af børn alligevel går i glemmebogen som noget førægteskabeligt, når først ægteskabet er indgået. Paulsen understreger, at han ikke lovmæssigt er hverken forsørger eller værge for Elisa, før de er gift.

Dokument

Oberstlieutenant Paulsen til S:T: Herr Etatsraad
Commandeur og Ridder Thorwaldsen!

I Anledning af Deres Høyvelbaarenheds Ytringer for mig i Deres Værelse i Vicenza den 29o September sidstledenI hvorved Deres Høyvelbaarenhed proponerteII mig at leie eet eller et par Værelser i Byen til Beboelse for Deres Datter EliseIII ; med Tilføyende: at jeg jo gierne kunde leve med hende paa denne Maade i ugift Stand, indtil de tilbageværende Vanskeligheder for at opnaae den Pavelige DispenceIV til et lovligt Giftermaal, vare hævede, maae jeg herved tage mig den Frihed at meddeele Dem min ærbødigste Meening over denne Anmodning i det Øyeblik hvor jeg erfarer at Deres Høyvelbaarenhed vil forlade VicenzaV.

Paa Deres Høyvelbaarenheds førmeldte Yttring tillod jeg mig at svare: At dette Forslag var ligesaa stridende imod mine Følelser og Grundsættninger, som jeg troede at Herr Etatsraaden ikke ville underkaste sig den deraf flydende strænge Kritik i PublikummetVI, som ett saadant Skridt maatte medføre.

Herr Etatsraaden svarede mig derpaa at den offentligen Meenings Dom var Dem aldeles ligegyldigVII, – over hvilken De aldeles hævede Dem i alle Henseender, ligesom at det ikke anfægtede Deres Samvittighed, da De ansaae mig for en redelig Mand der ikke ville lade Deres Datter sidde, eller i Stikken, og at leve med hende i Ugift Stand – var en Ting som man saa ofte saae i Livet, – og at selv om der under et Sligt Forhold fremkom Børn, saa blev alt dette efter Deres Højvelbaaren Formeening i Tiiden igien jevnet og udslettet ved en seenere lovlig Forbindelse, der vilde giøre alt foregaaende glemmende.

Deres Højvelbaarenhed tillader mig fremdeles herved at erklære Dem, = hvorledes jeg hverken føler mig berettiget eller anseer mig forpligtet at træde i Faders eller Forsørgers Stæd hos Herr Etatsraadens Datter, hvorimod jeg først fra det Øyeblik af hvor hun ved et lovligt Ægteskab og Forbindelse er bleven min Hustrue og Kone, anseer mig som hendes retmæssige Værge og Beskytter.

Jeg beder Herr Etatsraaden i øvrigt ikke i nogen Henseende at foruroelige Dem over denne Yttring, thi saavel Derres Datters som min urokkelige og ugienkaldelige Besluttning, at forbindes med hinanden ved et lovligt Ægteskab – og ikkun paa denne Maade – kun ikkun blive tilintetgiort ved Døden, som er alle Mands Herre.

Ingen kan ønske Sagens retmæsige Gang og paa lovlig Maade befordret meere end jeg for ikke at underligge forinden.

At Deres Datter er aldeles uvidende om Deres Høyvelbaarenheds Yttringer og Forslag eller Ønske imod mig er en naturlig selv Følge.

ærbødigst

Vicenza den 17d. October 1832   F. Paulsen!

Arkivplacering

m17 1832, nr. 94

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Dvs. forleden, jf. betydning 2 af sidst-leden i Ordbog over det Danske Sprog.

  2. Dvs. fremsætte et forslag, jf. betydning 2 af proponere i Ordbog over det Danske Sprog.

  3. Dvs. Elisa Thorvaldsen, gift Paulsen.

  4. Fritz Paulsen og Elisa Thorvaldsen måtte søge om tilladelse til at blive gift, fordi de var hhv. protestant og katolik.

  5. Thorvaldsen rejste fra Vicenza 30.10.1832.

  6. Dvs. i offentligheden, jf. betydning 1 af Publikum i Ordbog over det Danske Sprog.

  7. Det er karakteristisk, at nærværende brev ikke nævnes af Just Mathias Thiele i hans biografier om Thorvaldsen – som et blandt mange eksempler på, at Thiele, modsat Thorvaldsen, bekymrede sig meget om den offentlige moral.

Sidst opdateret 26.04.2018