30.12.1828

Afsender

Kirkebygningskommissionen

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Tilskrift: Til / Hr EtatsraadI Thorvaldsen / Ridder af DannebrogII pp.III
Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Afbestilling af to marmor-kandelabre, som Thorvaldsen skulle udføre til alteret i Vor Frue Kirke, København.

Dokument

Under 8de Julii d.A.IV gav Commissionen sig den Frihed at udbede sig af Hr: EtatsraadenV underrettet om de 2de. CandelabrerVI i Marmor til Frue KirkesVII Alter, som De har givet Løfte om at foranstalte udarbeidede efter den Dem i sin Tid meddeelte TegningVIII, samt om DøbefundtenIX til Kirken, hvilken Man ligeledes ønskede fra Deres Haand. Da saadan Underretning imidlertid ikke senere er indløben, og Bygningsarbeidet nu er saa vidt fremmet, at Man haaber, at Kirken til næstkommende PintseX vil kunne indviesXI, har Commissionen, i den Forudsætning at andre vigtige Foretagender har hindret Hr: Etatsraaden fra at lade ovennævnte 2de Candelabrer sætte i Arbeide, besluttet at lade dem her paa Stedet forfærdige i Bronce af en udmærket duelig Arbeider ved Navn DalhoffXII. Til at fatte denne Beslutning er Commissionen ogsaa bleven foranlediget derved, at Man, efterat saavel Christus-FigurenXIII som de 12 Apostel-FigurerXIV nu ere opstilledeXV, har fundet det nødvendigt ved Alteret at anbringe 4 istedetfor 2 Candelabrer, hvilke alle bør være af lige Beskaffenhed. De 2 Candelabrer i Marmor ville saaledes ikke nu behøves, og det vil derfor ikke være nødvendigt, at Hr: Etatsraaden i Henseende til dem foranstalter noget videre.
Hvad derimod Døbefundten angaaer, maa Commissionen gjentage, at det vilde være den særdeles kjært, om den fra Hr: Etatsraadens Mesterhaand kunde haves her og da, om mueligt, til den TidXVI naar Kirken skal indvies, og Man anmoder derfor Hr. Etatsraaden om behageligen at tilkjendegive, hvorvidt Commissionen kan haabe at see dette Ønske opfyldt. I andet Fald nødes Man til at anbringe en Interims-DøbefundtXVII indtil den bedre kunde erholdes.
Sluttelig tilføier Commissionen, at Den vilde være Hr: Etatsraaden end mere forbunden, hvis De ved samme Leilighed kunde underrette os, om De har faaet nærmere Kundskab om Mueligheden af at faae Deres for Frontespidsen paa Kirkens udvendige Portal bestemte ArbeideXVIII støbt i Paris, samt om hvad Støbningen vilde kosteXIX.
Commissionen for Frue Kirkes Gjenopbyggelse den 30 Decbr. 1828.

MallingXX CF HansenXXI LassenXXII Horneman.XXIII

Generel kommentar

Thorvaldsen havde modtaget bestilling på to kandelabre i marmor, der skulle flankere Kristus-figuren ved alteret i Vor Frue Kirke, København. I brevet her afbestiller man ordren hos Thorvaldsen til fordel for den danske bronzestøber Jørgen Dalhoff, der i samarbejde med den dansk-tyske arkitekt G.F. Hetsch, i 1828 udførte, ikke to, men fire store kandelabre i bronze til alteret i Vor Frue Kirke, jf. D828.
Se også referenceartiklerne Bestillingen til Vor Frue Kirke.

Arkivplacering

m13 1828, nr. 144

Thiele

Omtalt hos Thiele III, p. 348.

Emneord

Personer

Værker

A112 Dåbens engel knælende, 1827-1828, inv.nr. A112
A82 Kristus, 1821, inv.nr. A82
A86 Peter, 1821, inv.nr. A86
A87 Matthæus, 1822, inv.nr. A87
A89 Johannes, 1824, inv.nr. A89
A91 Jakob den Yngre, 1824, inv.nr. A91
A93 Philip, 1824, inv.nr. A93
A96 Thomas, 1821, inv.nr. A96
A98 Jakob den Ældre, 1821, inv.nr. A98
A99 Bartholomæus, 1824, inv.nr. A99
A101 Simon Zelotes, 1824, inv.nr. A101
A103 Paulus, 1821, inv.nr. A103
A105 Judas Thaddæus, 10.04.1842, inv.nr. A105
A108 Andreas, 01.03.1842, inv.nr. A108
A60 En ung mand, 1821-1822, inv.nr. A60
A61 En søn med sin far, 1821-1822, inv.nr. A61
A62 En mor med sin søn, 1821-1822, inv.nr. A62
A63 En gammel skriftklog, 1821-1822, inv.nr. A63
A64 En liggende dreng, 1821-1822, inv.nr. A64
A59 Johannes Døberen , 1821-1822, inv.nr. A59
A65 En dreng, 1821-1822, inv.nr. A65
A66 En farisæer, 1821-1822, inv.nr. A66
A67 En jæger, 1821-1822, inv.nr. A67
A68 To børn, 1821-1822, inv.nr. A68
A69 En mor med sit barn, 1821-1822, inv.nr. A69
A70 En hyrde, 1821-1822, inv.nr. A70

Kommentarer

 1. Thorvaldsen blev udnævnt til “virkelig etatsråd” 12.11.1819. Se også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 2. Thorvaldsen blev 28.1.1810 udnævnt til ridder af Dannebrog. Se også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 3. p.p. er en forkortelse for det latinske præter plura, foruden andet, med mere, dvs. med flere titler. Se også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 4. Jf. brev af 8.7.1928 fra Kirkebygningskommissionen til Thorvaldsen.

 5. Thorvaldsen blev udnævnt til “virkelig etatsråd” 12.11.1819. Se også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 6. Thorvaldsen havde modtaget bestilling på to kandelabre i marmor. Disse skulle flankere Kristus-figuren. Som det fremgår af dette brev blev det dog ikke Thorvaldsen, men i stedet den tyske arkitekt G.F. Hetsch, der i samarbejde med den danske bronzestøber Jørgen Dalhoff, 1828 udførte, ikke to, men fire store kandelabre i bronze til alteret i Vor Frue Kirke, jf. D828. Se også referenceartiklerne Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 7. Dvs. Vor Frue Kirke, København.

 8. Sandsynligvis:
  C.F. Hansen med påtegning af Bertel Thorvaldsen, Kristus i alteret i Vor Frue Kirke, samt to kandelabre, ca. 1821, C230.

 9. Dvs. Dåbens engel knælende, jf. A112.

 10. Dvs. pinse.

 11. Vor Frue Kirke blev indviet første gang pinsedag 7.6.1829 og anden gang palmesøndag 24.3.1839, da med den fuldendte udsmykning.

 12. Den danske bronzestøber Jørgen Dalhoff.

 13. Kristus, jf. A82.

 14. De tolv apostle i gips, jf. Peter, A86, Matthæus, A87, Johannes, A89, Jakob den Yngre, A91, Philip, A93, Thomas, A96, Jakob den Ældre, A98, Bartholomæus, A99, Simon Zelotes, A101, Paulus, A103, Judas Thaddæus, A105 og Andreas, A108.

 15. Se kronologien tidligst april 1828 – senest december 1828.

 16. Thorvaldsen sendte gipsafstøbninger af både Dåbens engel knælende, jf. A112 og Døbefont, jf. A555,1, A555,2, A555,3, A555,4, til København i god tid inden indvielsen, jf. kronologien senest 5.2.1829.

 17. Dvs. en midlertidig døbefont.

 18. Johannes Døberens prædiken, jf. A64, A63, A62, A61, A60, A59, A65, A66, A67, A68, A69, A70.

 19. Thorvaldsen var blevet bedt om at undersøge, hvad det ville koste at få figurgruppen støbt i bronze i Paris, jf. brev af 7.5.1827 fra C.F. Hansen til Thorvaldsen, samt Thorvaldsens svar af 5.2.1829 til Kirkebygningskommissionen.

 20. Den danske historiker og geheimestatsminister Ove Malling.

 21. Den danske arkitekt C.F. Hansen.

 22. Den danske jurist og højesteretsassessor Caspar Friderich Lassen.

 23. Den danske maler Christian Horneman.

Sidst opdateret 20.05.2016