26.10.1833

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Christian 8.

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Det fremgår ikke af Thorvaldsens Museums fotokopi af brevet, om der findes en udskrift på brevet.
Tilskrift: Deres Kongelige Høihed Prinds Christian til Danmark.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Thorvaldsen beklager, at han endnu ikke har tiltrådt sin planlagte rejse til København; arbejdet med rytterstatuen af Maximilian 1. tager endnu noget tid. Beder derudover Christian Frederik om hjælp til at indsætte en sum af 20.000 rigsdaler specier i Nationalbanken i Kjøbenhavn til fordel for datteren Elisa i anledning af dennes giftermål med Fritz Paulsen. Pengene skal trækkes fra det beløb, den danske stat skylder Thorvaldsen som betaling for forskellige bestillingsarbejder til Vor Frue Kirke og Christiansborg Slot.

Dokument

Min naadigste Prinds!

Hvor langt kjærere vilde det have været mig, istedet for dette mit underdanigste Brev til Deres Kongelige Høihed, personligen at have kunnet bevidne Dem min dybe Ærefrygt, men desværre har min Stilling som Kunstner hidtil lagt uoverstigelige Hindringer i Vejen for AfreisenI til mit Fædreland.

Jeg føler at jeg tidligere burde have underrettet Deres Kongelige Høihed derom, men Haabet om mueligt dog at overvinde Vanskelighederne holdt mig tilbage.

Jeg seer nu at jeg ikke med Bestemthed kan fastsætte min Reise førend til Februarii Maaned 1834II og at til den Tid saavel mit Arbeide for hans Majestæt Kongen af Bajeren:III nemlig Erkehertug MaximiliansIV RidderstatueV vil være færdig fra min Haand, ligesom ogsaa de endnu manglende trende Stykker af Friesen Alexanders TriumfVI. –

Deres Kongelige Høihed tillade at jeg benytter denne Leilighed til at fremkomme med en Bøn.

Ved min DattersVII GiftermaalVIII med Hr Oberst v PaulsenIX, har jeg som MedgiftX bestemt hende 20,000 SpeciesXI, der skulle nedsættes i NationalbankenXII og Renterne aarlig tilfalde hende. Da jeg af min herværende Capital ikke godt kan eller bør uddrage ovennævnte Summa, er det mit underdanigste Ønske, at disse Penge maatte tages af hvad jeg for mit Arbeide har tilgodeXIII hos den Danske Regjering, og jeg vover at smigre mig med, at Deres Kongelige Høiheds naadigste Forsorg i saa Henseende vilde begunstige mit Ønske. –

Jeg har ogsaa i denne Anledning i Dag tilskrevetXIV Hr Conferentsraad Collin, men anbefaler mig fremfor Alt til den hædrende Opmærksomhed, som Deres Kongelige Høihed hidtil viiste

Rom, d. 26 Octob: 1833.

Deres underdanigste
Albert Thorvaldsen

Oversættelse af dokument

Most Gracious Prince,

I should have been much happier if instead of this my most humble letter to Your Royal Highness I had been able to show my veneration in person, but unfortunately my position as artist has up to now insuperably obstructed my departure to my native land.

I feel that I should have informed Your Royal Highness earlier about this, but the hope of possibly overcoming the difficulties kept me back.

I now realize that I cannot for certain appoint my journey until the month of February 1834 and at that time my work for His Majesty the King of Bavaria: the equestrian statue of Archduke Maximilian will be finished as well as the still wanting three pieces of the frieze, Alexander’s Triumph. –

I hope Your Royal Highness will permit me to seize this opportunity to bring forward a request.

At my daughter’s marriage to Colonel v Paulsen I have decided her marriage portion to be 20,000 Species to be placed in the National Bank and the interest annually to go to her. As I cannot very well extract or should extract the abovementioned sum from my capital here, it is my most humble wish that this money be taken from what I have outstanding for my work against the Danish Government and I dare flatter myself that Your Royal Highness’ most gracious care in that respect would favour my wish. –

I have also on that occasion today written to Konferensråd Collin but recommend myself to the honourable attention Your Royal Highness showed so far

Rome, October 26th 1833

Your most humble
Albert Thorvaldsen


[Translated by Karen Husum]

Dokumentstatus

Færdigt dokument af koncipist

Koncipist

Ludvig Bødtcher

Arkivplacering

Rigsarkivet, Kongehusarkivet.

Thiele

Thiele III, p. 495.

Emneord

Personer

Værker

A503 Alexander den Stores indtog i Babylon, 1812, inv.nr. A503
A128 Maximilian 1., 1833-1835, inv.nr. A128
A762 Maximilian 1., 1833-1835, inv.nr. A762

Kommentarer

 1. Thorvaldsen planlagde at rejse til København i efteråret 1833, men rejsen blev udskudt, jf. emnet Aflyste rejser til Danmark.

 2. Denne afrejsedato blev heller ikke til noget, jf. emnet Aflyste rejser til Danmark. Thorvaldsen rejste først til Danmark i 1838.

 3. Den tyske konge af Bayern Ludwig 1.

 4. Bayerns første kurfyrste Maximilian 1. (1573-1651).

 5. Maximilian 1., bronze, 1839, Wittelbachers Platz, München, jf. A128 (hesten) og jf. A762 (rytteren).
  Se også dokumenter vedrørende emnet Rytterstatuen af Maximilian 1.

 6. 19 af i alt 24 stykker til frisen, Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), marmor, jf. A503, var allerede sendt til Christiansborg Slot i 1833. De resterende fem stykker blev hjemsendt i 1835.
  Se også artiklen Bestillingen til Christiansborg. Hvorfor Thorvaldsen her skriver om tre manglende stykker til frisen, vides p.t. ikke.

 7. Thorvaldsens datter Elisa Paulsen.

 8. Jf. Thorvaldsen-kronologien 25.12.1832.
  Se også dokumenter tilknyttet emnet Elisa og Fritz Paulsens giftermål.

 9. Den danske oberstløjtnant og kammerjunker Fritz Paulsen.

 10. Jf. dokumenter vedrørende emnet Elisa Paulsens medgift.

 11. Dvs. 20.000 rigsdaler specier eller 40.000 rigsbankdaler rede sølv, jf. dokumenter vedrørende emnet Elisa Paulsens medgift.

 12. Nationalbanken i Kjøbenhavn.

 13. Thorvaldsen ønskede altså, at pengene til Elisas medgift blev trukket fra det beløb, den danske stat skyldte Thorvaldsen som betaling for forskellige bestillingsarbejder til Vor Frue Kirke og Christiansborg slot, herunder fx Kristus, marmor, jf. A82 og Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), marmor, jf. A503.

 14. Jf. brev af 26.10.1833 fra Thorvaldsen til Jonas Collin.

Sidst opdateret 24.02.2020