24.5.1822

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Hans Henrik Gunnerus

Modtagersted

Halden

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevudkastet.

Resumé

Thorvaldsen svarer på Hans Henrik Gunnerus’ brev af 16.3.1822. Thorvaldsen har medfølelse for Gunnerus’ ulykkelige situation og vil imødekomme hans anmodning om hjælp. Han skænker derfor Gunnerus et relief (jf. Caritas, A598) og vil hurtigst muligt få det sendt af sted.

Dokument

Velbyrdige Hr Hans Henrich Gunerus

i FrederikssteenI i Norge

Rom le 24 Maj 1822

Jeg har imodtaget Deres Velbyrdigheds Skrivelse af 16 MartsII som og DuplicatIII af samme under 30te. Marts. – Den Tilstand hvori Ds. Vhd.IV Fader og Forsørger for en talrig FamilieV for Tiden befinder Dem har bedrøvet mig og jeg besluttede strax for saavidt det staaer i mine indskrænkede Evner at bestræbe mig for at raade Bod paa samme. – Iblandt de Arbejder som for nærværende Tid befinde sig i mine Værkstæder er der en BasreliefVI med tre Figurer forestillende Hvad Italiænerne sædvanlig benævne en Carita nemlig en Groupe af en Moder med tvende Børn, som jeg troer maaskee kunde tjene til bemeldte Hensigt. Det er udført i den skjønneste CarariskeVII Marmor, højt [tom plads levnet] bredt [tom plads levnet].VIII Jeg afstaaer Dem herved med fuldkommen Ejendomsret bemeldte Basrelief i Marmor som skal afgaae vel indpakket med allerførste til Livorno hvor hr. Vice Consul MarassiIX, Ridder af Danebrog, som jeg derom tilskriver vil aftale det Fornødne med Deres Landsmand h: StubX at bemeldte Kasse som snarest kan blive spederet enten directe til en Havn i det sydlige Norge eller og til Helsingøer. Jeg overlader til Ds. Vhd. om De maaskee selv vilde tilskrive enten hr. Conseiller de comerce et Vice Consul de S.M.D. Marassi eller hr. Stub et par Ord desangaaende.
Det vilde ubeskrivelig glæde mig hvis jeg ved bemeldte mit Arbejde kunde bidrage til at lindre Ds. Vhds. og kjære Families Tilstand. Anbefalende mig Deres venlige Ihukommelse er jeg stedse Ds. Velbyrdigheds

hengivne Ven og Tjener

Oversættelse af dokument

Honourable Mr Hans Henrich Gunerus

In Frederikssteen in Norway

Rome, May 24th 1822

I have received Your Honour’s letter of March 16th as well as a duplicate of the same of March 30th. – The state in which Your Honour is at present, father and breadwinner for a numerous family has grieved me and I immediately decided as far as it is in my limited power to strive to remedy the same. – Among the works which at present are in my workshops there is a bas-relief with three figures representing what the Italians generally call a Caritas that is a group of a mother with two children, which I think might serve the mentioned purpose. It has been executed in the most beautiful Carraran marble, high [empty space left] wide [empty space left]. I hereby make the above-mentioned bas-relief in marble over to you with complete ownership, which as soon as possible, well packed up shall be forwarded to Leghorn where vice-consul Marassi, knight of the Dannebrog, to whom I shall write about this, will make the necessary arrangements with your countryman Mr Stub about the above-mentioned crate which as soon as possible may be forwarded either directly to a port in the South of Norway or to Elsinore. I leave it to Yr. H. If you perhaps yourself might write a few words respecting that to either Mr Conseiller de commerce et Vice Consul de S.M.D. Marassi or Mr Stub. It would please me inexpressibly if by my mentioned work I might help to relieve the condition of Yr. H. And dear family. Commending myself to your kind remembrance I am always Yr. Honour’s

faithful friend and servant


[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Brevudkastet er skrevet i den danske arkæolog P.O. Brøndsteds konceptbog. Originalbrevet kendes ikke, men brevet blev trykt i Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn, hvor der i den trykte version er væsentlige forskelle fra dette koncept. I den trykte version er der bl.a. tilføjet de manglende mål på relieffet, samt et P.S., hvor Thorvaldsen informerer om, at han medsender et kobberstik, jf. E31,11, stukket af Samuel Amsler efter relieffet Caritas, jf. A598.

Brevet kan endvidere ses som del af en længere brevkorrespondance, der strækker sig over en årrække fra 1822 til 1833. For nærmere gennemgang af forløbet, se referenceartikel.

Dokumentstatus

Udkast af koncipist

Koncipist

P.O. Brøndsted

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1578 II, Fol., p. 48.

Thiele

Er i den afsendte udgave gengivet hos Thiele III, p. 147.

Andre referencer

Emneord

Personer

Værker

A598 Caritas, 1810, inv.nr. A598

Kommentarer

 1. Frederiksten fæstning er beliggende i Halden, Norge. Gunnerus sad fængslet i Frederiksten fæstning pga. anklager om underslæb. Se referenceartikel for nærmere beskrivelse af Gunnerus’ situation og fængsling.

 2. Thorvaldsen henviser her til Gunnerus’ brev af 16.3.1822.

 3. Denne duplikat kendes ikke. Men i sit brev af 16.3.1822 skriver Gunnerus, at han pga. postekspeditionernes ustabilitet vil sende en kopi af brevet for at sikre, at det når frem. Se referenceartikel om datidens postekspeditioner og brevkultur.

 4. Dvs. Deres Velbyrdighed.

 5. Gunnerus havde sammen med sin kone Anna Gotharda Gunnerus, født Gadebusch (ca. 1781-1848) syv børn; Ditlev Gunnerus, Anna Marie, Lorentze Sophie, Franziska, Caroline, Johan Ernst og Elisabeth.

 6. Thorvaldsen omtaler her relieffet Caritas, nu Vor Frue Kirke, København, jf. A598.

 7. Dvs. marmor fra bruddet i Carrara, som er beliggende i de Apuanske bjerge i det nordvestlige Italien. Carraramarmor er kendt for sin særligt finkornede hvide kvalitet, og var Thorvaldsens fortrunkne marmortype.

 8. Da brevet er et brevudkast af koncipist, er målene først påført det endelig brev. Relieffet Caritas, nu Vor Frue Kirke, jf. A598 måler 67,5×48,0 cm.
  I den trykte version af brevet lyder målene således: “høit 1 Alen 2 Tom., bredt 19 Tommer danske Maal”. (Se hertil referenceartikel om datidens måleenheder).
  Thiele har ligeledes gengivet brevet ud fra den trykte version, dog med udeladelse af et afsluttende P.S., jf. Thiele III, p. 147.

 9. Den italienske vicekonsul og vinhandler Jean Marassi (?- efter 1825). Marassi blev ridder af Dannebrog i 1821, jf. Rud Bay: Sentimentalsk rejse giennem Europa til Algier 1816. København, 1919, p. 188.

 10. Den norske handelsmand Gerhard Stub.

Sidst opdateret 17.11.2015