6.6.1807

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Herman Schubart

Modtagersted

Livorno

Modtagerinfo

Udskrift: a Monsieur Monsieur le Baron de Schubart Chevalier de l’Ordre de Dannebrogue Chambellan de S. M. Danoise Son Ministre plenipotentiare et Intendant général du Commerce Danois en Italie à Livorne

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Thorvaldsen kan ikke komme til Montenero pga. for meget arbejde. Han har ventet med at sende afstøbninger af busterne af Jacqueline Schubart, jf. A220, Herman Schubart, jf. A219, samt marmorbusterne af Conrad Rantzau, jf. A211, og Jacob Baden, A863, fordi busten af Jacob Laurids Thrane, Dep.36. først skulle færdighugges, så den kunne indgå i samme sending til København.
Musernes dans på Helikon, A705, er næsten færdighugget i marmor, men fuld af pletter. Kristi dåb, jf. A555,1, er færdig i marmor. De tre øvrige relieffer til Døbefonten vil Thorvaldsen modellere.
Han har modtaget marmor til de fire relieffer til Christiansborg Slot.

Dokument

Rom d. 6 Juni 1807

Efter lang Tiid at have levet i det Glade Haab at profitere af Deres Eccellenzes gode enbydelse paa det yndige MonteneroI for at tilbringe Sommeren og saaledes i Deres behagelige Selskab have kunde forklaret mundlig alt hvad jeg gierne velle sige Deres Eccellenze bedre ensomII jeg er istan til at fremsætte paa PapiretIII, maa jeg dog gribe til det siste, da jeg nu seer det ikke kan blive mig mulig at inrette mig saa at jeg kunde Rejse her fra for mine ArbejderIV skyld, maa jeg destovere opsette denne for mig saa udbeskrivelige fornøelse.
Jeg beder Deres Eccellenze meget om forladelse for di jeg ikke har sendt Deres BysterV, Aarsagen er at jeg først har fulendt Her Tranes Byste i MarmorVI, og nu velVII sende den tilligemed Grev RanzowVIII og Professor BaedensIX Byster til Danmark, saa de kunde gaa med samme Skib som Deres Bÿster gaae med
Deres Basrilief med MuserneX er nu nesten færdig[,] det gjør mig unt at marmoret ikke er faldet saa godt ud som jeg ønskede[,] der er endel Pletter[.] Dersom jeg var vis paa at finde et andet Stykke frii for PletterXI saa velle jeg gierne giøre det om igen. Derimod har jeg været meget lykkelig med Marmor til DaabenXII, Johannes og ChristoXIII er kommen uden ringeste Plet, og jeg haaber at di andre Siider vel komme ligeledes, jeg havde bestemt at Modellere de tre Sider til DaabenXIV paa Montenero – jeg kan ikke tenkke derpaa uden med Taarene i Øynene[,] Gud ved naa jeg igen skal have den Glæde at see Dem hvorefter jeg lenges saa usigelig. Jeg beder ærbødist min Kompliment aflagt hos Deres naadige GemallindeXV, og haver jeg den Ære med al Høyagtelse at forblive

Deres hengivne og underdaniste Tiener
B. Thorvaldsen.

P.S. fra ComitionenXVI har jeg endnu ikke faaet Anvisning paa den forlovede SummaXVII. Marmoret til de 4 Ronde BasriliefeXVIII ere ankomne heer til.

Oversættelse af dokument

Rome, June 6th 1807

After having lived in the happy hope for long to profit from Your Excellency’s kind invitation to the lovely Montenero to spend the summer and so in your pleasant company to have been able to explain orally all that I would like to tell Your Excellency better than I am able to put forward on paper, I , however, have to resort to the latter, as I now realize that I can not possibly arrange matters so that I should be able to travel because of my works, I am sorry to say that I have to postpone this to me so indescribable pleasure.
I sincerely beg your pardon for not having dispatched your busts, the reason is that I have first finished Mr Thranes’s bust in marble, and now am going to dispatch it as well as Count Ranzow’s and professor Baden’s busts to Denmark so they could go by the same ship as your busts go.
Your bas-relief with the Muses has almost been finished I am sorry that the marble has not turned out as well as I wished there are a number of spots. If I could be certain to find another spotless piece I should be pleased to make it again. Compared to it I have been very fortunate with the marble for the Baptism, John and Christ have come out without the tiniest spot, and I hope the other sides will come out likewise, I had decided to model the three sides for the Baptism at Montenero – I can not think of it without tears in my eyes God knows when I again shall have the pleasure of seeing you for which I long so inexpressibly. I ask respectfully that you pay my compliments to your gracious wife and have the honour with all respect to remain

Your obedient and humble servant,
B. Thorvaldsen.

P.S. From the commission I have not yet received an order for the promised sum. The marble for the 4 round bas-reliefs has arrived here.


[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Der findes et udkast til dette brev.

Dokumentstatus

Færdigt egenhændigt dokument

Arkivplacering

Odense Bys Museer, L.Chr. Pedersens autografsamling.

Thiele

Omtalt hos Thiele II, p. 88 (som ukendt).

Emneord

Personer

Værker

A219 Herman Schubart, 1804, inv.nr. A219
A220 Jacqueline Schubart, 1804, inv.nr. A220
Dep Jacob Laurids Thrane, 1807, inv.nr. Dep.36
A211 Conrad Rantzau, 1805, inv.nr. A211
A863 Jacob Baden, 1806, inv.nr. A863
A705 Musernes dans på Helikon, 1806, inv.nr. A705
A555 Døbefont, Kristi dåb, 1805-1807, inv.nr. A555,1
A555 Døbefont, Maria med Jesus og Johannes, 1805-1807, inv.nr. A555,2
A555 Døbefont, Tre svævende engle, 1805-1807, inv.nr. A555,3
A555 Døbefont, Kristus velsigner børnene, 1805-1807, inv.nr. A555,4
A317 Herkules og Hebe, 1808, inv.nr. A317
A318 Hygieia og Æskulap, 1808, inv.nr. A318
A319 Minerva og Prometheus, 1807-1808, inv.nr. A319
A320 Nemesis og Jupiter, 1810, inv.nr. A320

Kommentarer

 1. Dvs. familien Schubarts sommersted Montenero, ca. 7 km syd for Livorno.
  Schubart havde i sit foregående brev af 9.3.1807 inviteret Thorvaldsen på et sommerophold på Montenero.
  Han havde gentaget invitationen i brev af 5.6.1807, men det havde Thorvaldsen næppe nået at have set.

 2. Dvs. end som.

 3. Thorvaldsen var pga. sin ordblindhed og mangelfulde skoleuddannelse ikke den store skribent, se mere herom i Thorvaldsens tale- og skriftsprog.

 4. Thorvaldsen havde gang i flere værker på dette tidspunkt, bl.a. de nedennævnte Musernes dans på Helikon, A705, og Døbefonten, marmorversionen hugget til Brahetrolleborg, jf. A555,1; foruden Amor holder en sommerfugl for at såre den med en pil, foråret 1807, Amor og Psyche, A28, senest juli 1807 og flere andre, se værkkronologien 1806-1807.

 5. Dvs. Thorvaldsens buster af Jacqueline Schubart, A220, hugget i marmor august 1805-marts 1806, og Herman Schubart, A219, hugget i marmor sommer 1805-marts 1806.
  Der er dog tale om afstøbninger af disse to buster, som Schubart havde bedt om i sit brev af 15.8.1806.

 6. Portrætbuste i marmor af arkitekten Jacob Laurids Thrane, Dep.36.
  Brevstedet dokumenterer, at busten først var færdighugget på dette tidspunkt.

 7. Dvs. vil.

 8. Dvs. Thorvaldsens marmorbuste af Conrad Rantzau, jf. A211. Marmorbusten findes i dag på Schloss Breitenburg i Holstein.
  Brevstedet dokumenterer, at busten var færdighugget i marmor, senest på dette tidspunkt.

 9. Dvs. Thorvaldsens marmorbuste af Jacob Baden, A863, der var hugget færdig i september 1806.

 10. Dvs. Thorvaldsens relief Musernes dans på Helikon, A705, der i dag er langtidsdeponeret på Alte Nationalgalerie, Berlin.
  Relieffet blev aldrig færdighugget, sandsynligvis pga. de pletter i marmoret, som Thorvaldsen nævner i det følgende.
  Brevstedet dokumenterer, at relieffet var næsten færdighugget på dette tidspunkt.

 11. Pletter var for Thorvaldsen et brud på den helhed, marmoret skulle skabe. Dette skønhedsideal var uden tvivl funderet på den tyske kunsthistoriker Johann Joachim Winckelmanns æstetiske ideer.
  Se også emneordet Pletfri marmor.

 12. Dvs. Thorvaldsens Døbefont, marmorversionen hugget til Brahetrolleborg, jf. A555,1.
  Hugningen var færdig senest 22.10.1808.

 13. Dvs. forsiden af døbefonten med motivet Kristi dåb, der viser Johannes Døberen og Kristus, jf. A555,1.

 14. Thorvaldsen havde med andre ord ikke modelleret de tre øvrige sider af Døbefonten på dette tidspunkt, selvom forsiden allerede var hugget i marmor.
  Han havde i sit brev af 30.1.1807 meddelt Schubart, at han ville udsmykke de andre sider af Døbefonten. Det blev til Maria med Jesus og Johannes, jf. A555,2, Tre svævende engle, jf. A555,3 og Kristus velsigner børnene, jf. A555,4.
  Brevstedet dokumenter, at de tre øvrige relieffer og den samlede originalgips til Døbefonten først blev til efter dette tidspunkt.
  Se mere om arbejdsprocessen i Døbefonten til Brahetrolleborg Kirke.

 15. Dvs. Jacqueline Schubart.

 16. Dvs. Slotsbygningskommissionen.

 17. Dette beløb var et forskud, som Thorvaldsen i brev af 16.2.1807 havde udbedt sig for at kunne gå igang med de værker, som C.F. Hansen / Slotsbygningskommissionen havde bestilt til Christiansborg Slot og til Råd- og Domhuset i København.
  Forskuddet blev bevilget i brev af 16.5.1807, så pengene var altså undervejs fra Danmark til Italien.

 18. Dvs. de fire runde marmorrelieffer til Christiansborgs Slots facade, som Thorvaldsen havde fået bestilling på:
  Herkules og Hebe, jf. A317,
  Hygieia og Æskulap, jf. A318,
  Minerva og Prometheus, jf. A319,
  Nemesis og Jupiter, jf. A320.
  Se mere i Bestillingen til Christiansborg.
  Thorvaldsen havde allerede bestilt marmor til disse relieffer i februar, se hans brev af 16.2.1807 til C.F. Hansen.

Sidst opdateret 22.10.2015