12.10.1799

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Kunstakademiet, København

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet, skønt der først har stået 1789, som er blevet rettet til 1799. På et sandsynligvis senere tidspunkt er der tilføjet (98) i parentes ovenover 1799. Der er imidlertid ingen tvivl om, at det korrekte år er 1799, da brevets modtagelse nævnes i Kunstakademiets dagbog 25.11.1799. Samme forveksling af 1789 og 1799 optræder også i Thorvaldsens brev af samme dato til Abildgaard.

Resumé

Pga. krigsurolighederne er både Thorvaldsens halvårlige rapport til Kunstakademiet og de værker, han skulle sende, blevet forsinkede. Han fortæller, at han har fremstillet kopier i halv størrelse af hovedet af den ene af dioskurerne, Pollux, og af hele figuren af den samme, A54. Han agter at sende disse til København sammen med marmorbuster af Homer, A751 og A.P. Bernstorff, jf. A208, til Akademiets bedømmelse. Han beder Akademiet om at forlænge hans stipendium, så han enten kan blive i Rom eller foretage hjemrejsen med besøg i kunstrelevante byer, hvis urolighederne skulle bryde ud igen.

Dokument

Rom d. 12de october 1799I

Underdanigst Pro MemoriaII!

Formedelst den lange BeleiringIII som vi her har været i, har ieg ikke kundet opfylde min PligtIV og underdanigste Skyldighed at tilskrive det Kongelige Academie og skikke samme noget af mit Arbeide. Da tiderne nu har andert sigV, saa giver ieg mig den Ære at melde Academiet at ieg har copert Hovedet af PolluxVI paa Monte Cavallo som ieg har modellert halv Størrelse efter Gibs Originalen. Siden har ieg bekommet tilladelse at staae i Palais ConsultaVII hvor ieg har coperet hele FigurenVIII af samme i halvnaturlig Størrelse, som ieg har ladet forme og indpakke tillige med HomersIX og salig BernstorffX Büster i Marmor for at sendeXI dem med førsteleilighed til det Kongelige Academie, ønskende at samme maatte imodtage mine her udførte Arbeider med lige Godhed som De forhen har anseet mine ufuldkomne ForsøgXII.
Min Skiebne har vildet at ieg skulde komme til Rom og der opholde mig i tider som for Konsten har været saare ugunstige, og endnu veed ieg ikke hvad man forfremtiden kan love. Dog synnes det at man kan haabe at freden vil vende tilbage og Konsterne her nyde samme Rolighed og Sikkerhed som tilfaarenXIII. Skulde dette Haab blive opfyldt da vilde ieg ivrigst ønske at kunde her fortsette min StudieXIV, men dersom nye uroligheder skulde betrue denne Bye, da maatte ieg søge at komme bort herfra saa snart de Arbeider som ieg har nu under Hænder tilader det. I den ene saa vel som i den anden fald forlader ieg mig paa at Academiet gunstigst vil understøtte mig, enten til at blive her eller til at forretage Hiemreisen saaledes at ieg under Veis opholder mig paa de Steider som i Henseende til Konsten fortiener en Reisendes Opmerksomhed.

Underdanigst
B. Thorvaldsen

Oversættelse af dokument

Rome, October 12th 1799

Most humble Pro Memoria!

Because of the long siege we have suffered here, I have not been able to fulfil my obligation and most humble duty to write to the Academy and send it proofs of my work. As times have now changed I have the honour of informing the Academy that I have made a copy of the head of Pollux on Monte Cavallo which I have modelled half-size after the plaster original. Since then I have received permission to stand in Palais Consulta where i have made a copy of the whole figure of the same in half-size, which I have had formed and packed up as well as Homer’s and the late Bernstorff’s busts in marble to send them at the first opportunity to the Academy, wishing that you may receive my finished works with as much kindness as you have earlier looked upon my imperfect attempts. My fate has willed it so that I was to arrive in Rome and live there during times that have been rather unfavourable to art, and I still do not know what can be promised for the future. Yet it seems that we may hope peace will return and the arts here will enjoy the same peace and security as previously. Should this hope be fulfilled I should most ardently wish to be able to continue my studies here, but if new violence should threaten this city, I would have to endeavour to get away from here as soon as the works I have taken charge of will permit it. In the first case as well as in the other I rely on the most favourable support from the Academy either to stay here or to undertake the journey home so that I on the way stay in places which as regards art deserve the attention of a traveller.

Most humbly,
B. Thorvaldsen


[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Om modtagelsen af dette brev hedder det i Kunstakademiets dagbog under 25.11.1799 (Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen): “Siden seneste Forsamling var fra Pensionairen Thorvaldsen i Rom indløben følgende Skrivelse, dateret Rom 12 October 1799.” Dernæst citeres brevet som ovenfor. Herefter fortsætter akademisekretæren: “Herpaa resolveredes at Thorvaldsen endnu tilstaaes 2 Aar, dog saaledes at det sidste af disse 2de Aars Pension, anvendes til hans Hiemreise.”
Kunstakademiet besvarede Thorvaldsens anmodning i brev af 3.12.1799.

Dokumentstatus

Færdigt egenhændigt dokument

Arkivplacering

Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen, journalsager, 1799, II, nr. 41.

Thiele

Gengivet hos Thiele I, p. 142-143.

Emneord

Personer

Værker

L123 Pollux , 170-180, inv.nr. L123
L124 Castor , 170-180, inv.nr. L124
A54 Pollux, 1799, inv.nr. A54
A208 A.P. Bernstorff, 1797, inv.nr. A208
A751 Homer, 1799, inv.nr. A751

Kommentarer

 1. Årstallet 1799 er blevet rettet fra 1789, se dateringsbegrundelsen.

 2. Dvs. det latinske “for at bringe sig i erindring”. Udtrykket var oprindelig en høflig indledningsformular, der blev brugt på skrivelser til personer af højere rang, ofte offentligt ansatte embedsmænd. Efterhånden betød det også mere generelt en skrivelse til, fra eller mellem embedsmænd, da oftest i dets sammenskrevne form – promemoria – se Ordbog over det danske Sprog.
  Udtrykket optræder hyppigt i de mere formelle breve i Arkivet.

 3. Thorvaldsen hentyder til den franske belejring af Rom, der påbegyndtes 10.2.1798, da franskmændene indtog byen.
  Efter flere kampe havde napolitanerne befriet byen 30.9.1799.

 4. Ifølge den instruks af 23.8.1796, som Thorvaldsen ved sin afrejse var blevet udstyret med, skulle han hvert halve år rapportere til Kunstakademiet om sin færden og indsende nogle af sine arbejder til Akademiets bedømmelse.
  Thorvaldsens seneste rapport til Akademiet hidrørte fra 3.1.1799, så nærværende brev var fire måneder forsinket.

 5. Dvs. ændret sig – at franskmændene nu var ude af byen, jf. kommentaren ovenfor.

 6. En kopi af hovedet af den ene af de to såkaldte dioskurer, Castor og Pollux på Monte Cavallo på Quirinalhøjen i Rom.
  Thorvaldsen ejede selv afstøbninger af begge dioskurernes hoveder i den originale størrelse, de findes nu på Thorvaldsens Museum, L123 og L124.

 7. Palazzo Consulta ligger lige ud til Piazza di Monte Cavallo, meget tæt på dioskurerne. Thorvaldsen har vel ønsket at arbejde tæt på originalskulpturen for at kunne øve sig i at kopiere en figur på fri hånd.

 8. Denne afstøbning af Pollux blev transporteret i en kasse, der var gået i stykker ved ankomsten til København, se brev af 31.1.1805 fra Abildgaard og referenceartikel om hjemsendelse af kasser. Sandsynligvis blev Pollux og i øvrigt også ovennævnte hoved af samme figur ødelagt sammen med kassen.
  I 1815 sendte Thorvaldsen i samarbejde med arkitekten Peder Malling en række afstøbninger til Kunstakademiet i København på prins Christian (8.) Frederiks foranledning, se Mallings fortegnelse over forsendelsen.
  Den Pollux, der kom til Akademiet ved denne lejlighed er sandsynligvis identisk med den Pollux, der i 1933 blev deponeret på Thorvaldsens Museum fra Akademiet, Dep.24. En gammel tradition på Kunstakademiet tilskriver Thorvaldsen.
  Der findes dog også på Thorvaldsens Museum en anden version af Pollux, A54, i ca. 1/3 størrelse, som dog må formodes at være en senere udgave, der kom med Thorvaldsens værker til København i 1830’erne.

 9. Thorvaldsens marmorbuste af Homer, A751.
  Busten er en kopi i hermeform efter et antikt Homerportræt på Museo Nazionale i Napoli, jf. to gipsafstøbninger i Thorvaldsens afstøbningssamling, L137 og L138.

 10. Marmorbusten af A.P. Bernstorff (Brahetrolleborg), som Thorvaldsen huggede i Rom ca. 1797-98. På grundlag af masken, A724, afstøbt efter busten, A856, fra 1795 modellerede Thorvaldsen i 1797 en ny buste af Bernstorff i Rom i klassisk stil eller à la romaine, dvs. uden paryk og draperi. Originalgipsen hertil er på Thorvaldsens Museum, A208.
  Se Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. III, p. 60 (no. 15) & 62 (no. 27).

 11. Thorvaldsen sendte i foråret 1800 to kasser til København bl.a. med de her nævnte værker, men af forskellige årsager strandede de i Livorno og kom ikke videre før 1802, se referenceartiklen om hjemsendelse af kasser.

 12. Thorvaldsen refererer her til de værker, han før sin afrejse fra København havde fået bedømt af Akademiet.
  Den første kasse med værker, som han i 1798 sendte til København, havde han nemlig på dette tidspunkt endnu ikke fået nogen reaktion på, se referenceartikel om hjemsendelse af kasser.

 13. Dvs. til forn, tidligere.

 14. Thorvaldsen havde i brev af 19.3.1799 fra Kunstakademiet fået forlænget de første tre års rejsestipendium med kun ét år, fordi Akademiet på det tidspunkt endnu ikke havde haft lejlighed til at bedømme nogle af hans hjemsendte arbejder.
  Det var tidligere almindeligt, at Akademiets stipendiater rejste i alt i seks år. Se F. Meldahl & P. Johansen: Det kongelige Akademi for skjønne Kunster, 1700-1904, København 1904, supplement XXV (Reglement af 21.6.1771). Imidlertid havde kongen i juli 1790 godkendt et forslag fra Abildgaard om, at rejsetiden blev indskrænket til tre år og kun blev forlænget til fire, fem eller seks år, “naar den udenlands værende Elev ved usædvanlige Talenter, forenet med uafbrudt Flid, gav grundet Haab om at opnaae en høi Grad af Fuldkommenhed i sin Kunst”, ibid., p. 105.
  Når Thorvaldsen her anmoder om at få sin rejsetid forlænget, følger han den opfordring hertil, han antagelig modtog fra Akademiets sekretær, Cornelius Høyer, se brevudkast af 19.3.1799.

Sidst opdateret 17.07.2017