12.5.1834

Afsender

Jonas Collin

Afsendersted

København

Modtager

Københavns Universitet, Slotsbygningskommissionen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.
Tilskrift: Til Proferssorerne / DHrr Rector og Professorer / ved Kbh Universitet

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Et udkast til breve til Københavns Universitet og Slotsbygningskommissionen, hvori Collin, på Thorvaldsen vegne, beder om betaling for udførte kunstværker til Vor Frue Kirke og Christiansborg Slot. Collin opkræver 8.000 rigsbankdaler rede sølv fra Københavns Universitet som betaling for Johannes Døberens prædiken, jf. A59-A70, og 32.000 rigsbankdaler rede sølv fra Slotsbygningskommissionen som betaling for fire medaljoner, jf. A317-A320, Alexanderfrisen, jf. A503, og to karyatider, jf. A55-A56.

Dokument

12 Maji 1834

EtatsraadI Thorvaldsen overdrog mig i Ocbr: Maaned f. A.II, at besørge den Medgift, 20000 SpecierIII, som han havde skænket sin DatterIV ved hendes Indtrædelse i ÆgteskabV med Oberst PaulsenVI, indsat i NationalbankenVII, og dertil brugte de Summer, han havde tilgodeVIII for de af ham til Vor Frue Kirke og Christiansborg Slot hidsendte Værker. Afskrift af [xxx] [xxx] Da hans Skriv. af 26 October 1833IX, vedlægges hvorefter en Afskrift vedlægges, intet indeholdt om hvormeget, jeg skulde have hos hver af de vedkommende Autoriteter, skulde jeg paa hans Vegne ligesom deri også sendtes Bestemmelse om i hvilke Effecter hiim Sum skulde nedlægges, maatte jeg derom forlangeX nærmere Oplysning.

Denne har jeg nu faaet, i et brev dateret 16 April d: AXI, hvori han opgiver, at have tilgode [xxx] for følgende Verker blandt flere, for Christus FigurXII 6000 Sp.XIII og for FrontonenXIV til Vor Frue Kirke 4000 Sp. (hvorom ved hvilken sidste Sum han tilfiøier ”ikkun mit eget Udlæg”)

Af disse Summer behøver jeg til Opfyldelse af den mig modtagne CommissionXV kun 4000 Sp.XVI som jeg maa anmode Dhrr. RXVII og Prr.XVIII om at foranstalte anvist mod min Qvittering paa EtR.XIX Thorvaldsens Vegne.

Skulde forinden Anviisningens Udfærdigelse en Notarial Afskrift af Brevet af 26. Oct. f. a. forlanges, vil den ufortøvet blive indsendt

Til den Kgl Slotsbygnings CommissionXX

EtR Th.

– til Christiansborg Slot og Vor Frue Kirke.

For følgende Værker, blandt flere, for de 4 MedaillonerXXI til SlotsportaletXXII 2000 Sp.

o for FrisenXXIII og de 2 CharyatiderXXIV 12000 Sp.

Disse 32000 r S. For at udføre den mig af Etr. Th. givne Commission hvorom Hs. Majst. KongenXXV er underrettetXXVI, maa ieg altsaa ærbødigst anmode den Kgl. Sl. B. C.XXVII om behageligen at forestille bemeldte 32000r– r. S.XXVIII anviste med en Quitering paa EtR. Thorvaldsens Vegne.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 12

Emneord

Personer

Værker

A82 Kristus, 1821, inv.nr. A82
A67 En jæger, 1821-1822, inv.nr. A67
A59 Johannes Døberen , 1821-1822, inv.nr. A59
A60 En ung mand, 1821-1822, inv.nr. A60
A61 En søn med sin far, 1821-1822, inv.nr. A61
A62 En mor med sin søn, 1821-1822, inv.nr. A62
A63 En gammel skriftklog, 1821-1822, inv.nr. A63
A64 En liggende dreng, 1821-1822, inv.nr. A64
A65 En dreng, 1821-1822, inv.nr. A65
A66 En farisæer, 1821-1822, inv.nr. A66
A68 To børn, 1821-1822, inv.nr. A68
A69 En mor med sit barn, 1821-1822, inv.nr. A69
A70 En hyrde, 1821-1822, inv.nr. A70
A317 Herkules og Hebe, 1808, inv.nr. A317
A318 Hygieia og Æskulap, 1808, inv.nr. A318
A319 Minerva og Prometheus, 1807-1808, inv.nr. A319
A320 Nemesis og Jupiter, 1810, inv.nr. A320
A55 Karyatide, 1813, inv.nr. A55
A503 Alexander den Stores indtog i Babylon, 1812, inv.nr. A503
A56 Karyatide, 1813, inv.nr. A56

Kommentarer

 1. Thorvaldsen blev udnævnt til virkelig etatsråd 12.11.1819. Se også artiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 2. Jf. brev af 26.10.1833 fra Thorvaldsen til Jonas Collin.

 3. Dvs. 20.000 rigsdaler specier eller 40.000 rigsbankdaler rede sølv, jf. dokumenter vedrørende emnet Elisa Paulsens medgift.

 4. Thorvaldsens datter Elisa Paulsen.

 5. Jf. Thorvaldsen-kronologien 25.12.1832.
  Se også dokumenter vedrørende emnet Elisa og Fritz Paulsens giftermål.

 6. Den danske oberstløjtnant og kammerjunker Fritz Paulsen.

 7. Nationalbanken i Kjøbenhavn.

 8. Thorvaldsen ønskede med andre ord, at pengene til Elisas medgift blev trukket fra det beløb, den danske stat skyldte Thorvaldsen som betaling for forskellige bestillingsarbejder til Vor Frue Kirke og Christiansborg slot, herunder fx Kristus, marmor, jf. A82 og Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), marmor, jf. A503.

 9. Jf. brev af 26.10.1833 fra Thorvaldsen til Jonas Collin.

 10. Jf. brev af 23.11.1883 fra Jonas Collin til Thorvaldsen.

 11. Jf. brev af 16.4.1834 fra Thorvaldsen til Jonas Collin.

 12. Kristus, marmor, Vor Frue Kirke, København, jf. A82.

 13. Dvs. rigsdaler specier.

 14. Johannes Døberens prædiken, terrakotta, Vor Frue Kirke, København, jf. A64, A63, A62, A61, A60, A59, A65, A66, A67, A68, A69, A70.

 15. Dvs. det ærinde eller tillidshverv at indsætte 20.000 rigsdaler specier eller 40.000 rigsbankdaler rede sølv i Nationalbanken i Kjøbenhavn på Thorvaldsens vegne.

 16. Dvs. 4.000 rigsdaler specier, der sammenlagt med de opkrævede 32.000 rigsbankdaler rede sølv (dvs. 16.000 rigsdaler specier) fra Slotsbygningskommissionen (se nedenfor), netop gav de ønskede 20.000 rigsdaler specier til Elisas medgift.

 17. Dvs. rektor.

 18. Dvs. professorer.

 19. Dvs. etatsråd.

 20. Dvs. Slotsbygningskommissionen.

 21. * Herkules og Hebe, marmor, Christiansborg Slot, jf. A317.

 22. Dvs. Christiansborg Slots hovedportal.

 23. Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), marmor, Christiansborg Slot, jf. A503, jf. artiklen Bestillingen til Christiansborg.

 24. Karyatider, marmor, Christiansborg Slot, jf. A55 og jf. A56.

 25. Den danske kong Frederik 6.

 26. Jf. brev af 18.11.1833 fra Jonas Collin til Frederik 6.

 27. Dvs. Slotsbygningskommissionen.

 28. Dvs. 32.000 rigsbankdaler rede sølv, hvilket svarede til 16.000 rigsdaler specier, hvilket ganske rigtigt var den samlede pris for de fire medaljoner, jf. A317-A320, Alexanderfrisen, jf. A503 og de to karyatider, jf. A55-56, jf. brev af 16.4.1834 fra Thorvaldsen til Jonas Collin.

Sidst opdateret 04.11.2016