14.9.1840

Afsender

C. Dalgas

Afsendersted

Aldebertsminde ved Vejle.

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af avisen, hvor teksten blev trykt. Teksten blev dog forfattet allerede d. 10.9. samme år.

Resumé

C. Dalgas er utilfreds med Hans Wulffs indblanding i arbejdet. Han føler sig tilsidesat, og melder sig derfor ud af kommissionsarbejdet for en mindestøtte for Frederik 6. på Skanderborg Slotsbanke.

Dokument

Indsendt.

I anledning af Hr. Landvæsenscommissær, Stænderdeputeret Dbmd. og R. af D.I, Hans WulffsII BekjendtgørelseIII i Aarhus Avis No. 145 betræffende Indsamlingen af Bidrag til et Monument for salig Kong Frederik den SjetteIV, erklærer jeg herved at Hr. Wulff aldeles ingen Fuldmagt har af mig til at udstede benævnte Bekjendtgørelse. Imidlertid skal det for Sagens Skyld være mig kjært om Publicum vil følge Hr. Wulffs Opfordring og jeg skal ogsaa i sin Tid give min Skjærv dertil. Men da det ikke er første Gang benævnte Hr. Wulff ved sine AnmasselserV har fornærmet mig og jeg ikke skjønner om at være et passivt Redskab i hans Hænder, fragaar jeg mig herved al Deel i LedningenVI af et Anliggende hvori jeg troede der med Rette tilkom mig en stemme.

AldebertsmindeVII den 10de September 1840.

C. Dalgas.

Generel kommentar

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Aarhus Stiftstidende 14.9.1840, omhandlende Frederik 6.’s monument på Skanderborg Slotsbanke, se artiklen Et tvetydigt monument. På trods af den enige front som kommissionsmedlemmerne hidtil har givet indtryk af, at der eksisterede vedrørende et monument for Frederik 6., fremgår det her tydeligt, at en del frustrationer og uenighed også har luret under overfladen. Det har dog formentlig ikke drejet sig om uenighed vedrørende selve monumentet, snarere et personligt udestående.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling, 1840 Aarhus Stiftstidende 14.9

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Dvs. Dannebrogsmand og Ridder af Dannebrog.

  2. Dvs. den danske gårdejer Hans Wulff.

  3. Se opfordringen til at bidrage til Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke her 7.9.1840.

  4. Den danske kong Frederik 6., der døde den 3.12.1839.

  5. Det vides ikke, hvilke konflikter de to kan have haft forud for denne sag.

  6. Dvs. Frederik 6.-kommissionen.

  7. Gården Aldebertsminde ved Vejle tilhørte C. Dalgas.

Sidst opdateret 19.11.2018