Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8176 af 10231
Afsender Dato Modtager
Peder Malling [+]

Afsendersted

København

28.9.1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Nysø

Modtagerinfo

Udskrift: S.T. / Hr. Konferentsraad / Thorvaldsen / Kommandeur af Dannebrog og Ridder af flere Ordner a/ / Nysøe / pr. Præstøe / betalt.
Tilskrift: Til Thorvaldsen.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Khvn 28 Sept. 39

Høiagtede Ven!
Magistraten har under 23 Sept. tilskrevet mig saaledes:
”Det er Magistraten bekiendt, at Hr. Professoren allerede tidligere har udarbeidet Tegning og Plan til den af Hans Majestæt skiænkede Bygnings Indretning til et Museum for ConferendsRaad Thorvaldsens Konstsager. Med Hensyn hertil skulle vi, forinden nogen endelig Bestemmelse tages i Anledning af de fra Committeen for det Thorvaldsenske Museum modtagne Planer til Museets Indretning, herved, overenstemmende med Communalbestyrelsens Beslutning af 20 dennes, tienstligst anmode Hr. Professoren om behageligst at ville snarest muligt meddele os til nærmere Overveielse ovennævnte Deres Tegning og Plan med tilhørende Overslag over de Bekostninger der ville være forbunden med dens Udførelse.”
Denne Opfordring fra Magistraten er mig kiær fordi den sætter mig i nær Berørelse med Dem i et Anliggende af National Interesse. Mit Udkast er grundet paa Deres Fordring: “at den af Kongen skiænkede Bygning til Museet anvendes uden Frembygning paa Pladsen eller Tagdækning over Gaarden”. Kun forenes de 2de. Sidefløye ved en Bygning imod Slotskirken – Men da adskillgt ang. Planens Inddeling og de plastiske Konstsagers hensigtsmæssige Fordeling m.v. maatte beroe paa Deres egen Bestemmelse om det Rette, vilde det for Sagen være af Vigtighed, at jeg med Dem her i Bygningen, kunde raadslaae og giøre Dem opmærksom paa den Indretning og Afvexling i Rummenes Størrelse jeg formener fordeelagtig for Øiemedet.
Det vil derfor beroe paa Dem naar Magistraten kan modtage den forlangte Tegning.
Ihvorvel jeg ikke gierne vilde afbryde Deres skabende Virksomhed, hvortil den landlige Roe giver Dem herlig Anledning, fremfor Opholdet her i Staden hvor idel Adspredelse maa virke forstyrrende, antog jeg det dog nødvendigt at underrette Dem om Musee Sagens nærværende Stilling, og derhos tillige om, at dens videre Udvikling nu paaligger os begge i Forening

Deres uforanderlig hengivne
Malling

Arkivplacering
m23 1839, nr. 17
Sidst opdateret 10.05.2011 Print