Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7551 af 10233
Afsender Dato Modtager
Hans Birch Dahlerup [+]

Afsendersted

Livorno

Afsenderinfo

Rødt laksegl med slyngmonogram: HBD

10.7.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: All’ Illmo/ Sige Cavaliere Thorwaldsen / Celeberimo Scultore / Consigliere di Stato di S M Danese / ec. ec. ec. / Roma

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Hr. Etatsraad Thorvaldsen
Commandeur af Danebroge
Ridder af flere Ordner etc: etc:

Jeg har herved den Ære at melde Deres Høivelbaarenhed Fregatten Rota’s Ankomst til Livorno, for der at indskibe de Kunstsager m:m:, som Deres Høivelbaarenhed har at hjemsende. Ligeledes er jeg beordret at være til Hr. Etatsraadens Tjeneste, om De personlig agter at tage Passage med Fregatten til Danmark.
I Anledning heraf, skal jeg nu give mig den Ære at udbede mig Hr: Etatsraadens Bestemmelse for Deres personlige Embarquement: om De ønsker at Fregatten skal være færdig til Afseiling til nogen vis bestemt Tid, eller om De befaler at underrettes en vis Tid iforveien om at Fregatten er seilklar. Da deels Indskibningen af Kunstsagerne og de dertil nødvendige Tilberedeleser ville medtage nogen Tid, deels kræver Fregattens Takkelage m:m: noget Eftersyn til den forestaaende Hiemreise, hvilket Alt jeg efter et løst Overslag kan regne vil omtrent medtage en 3 Ugers Tid fra Dato, dog nogle Dage før eller senere om saadant ønskes af Deres Hvbhd. hvorom jeg beder mig behageligen nærmere underrettet.
For at kunne gjøre de fornødne Arrangements udbeder jeg mig opgivet, hvormange Personer der ere i Deres Følge, Deres Domestiquer og Bagage; endvidere hvad De haver at befale med Hensyn til Deres Logis; Bespisning &c:, for at kunne imødekomme ethvert særdeles Ønske Hr Etatsraaden i den Anledning maatte have, da fra min Side Intet skal blive undladt for at gjøre Dem Opholdet i Hans Majestæts Fregat saa behagelig, som det staaer i min Magt, hvorved ikke alene Hans Majestæts udtrykkelige Befaling efterkommes, men jeg tillige følger hvad min personlige Høiagtelse for Deres Hvbhd. tilsiger mig.
Maaskee vil det imidlertid blive fornødent at jeg personlig træffer en nøiere Aftale om disse Gjenstande med Deres Hvbhd: selv i Rom, og dette er jeg beredt til saasnart nærmere Skrivelse herom indløber fra Deres Hvbhd.

Fregatten Rota tilankers
paa Livorno Rhed d: 10 Julii 1838.

ærbødigst
B. Dahlerup.

Arkivplacering
m22 1838, nr. 48
Emneord
Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1838
Sidst opdateret 10.05.2011 Print