Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7350 af 10207
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

København

30.12.1837 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Kiøbenhavn d. 30 Decbr
1837.

H. Etatsraad Thorvaldsen! Academiet har i Skrivelse af Dags Dato underrettet Dem om Hs Majestæts Bestemmelse at en stor Fregat skal i Sommer udstrække sin Krydstour til Middelhavet og anløbe Livorno, hvis der maatte forefindes Kunstværker at hiemsende til Fædrenelandet. Jeg tør forudsætte at De gierne vil benytte denne gode Lejlighed til at oversende hvad De endnu maatte have bestemt til at forøge de Samlinger De allerede har sendt hertil, og det vil vist være Hs Majestæt meget behageligt naar De lønner hans Omhue ved at benytte den. Underrettet om Deres Hensigt i saa Henseende og om Tiden naar Deres Kunstværker kunne være færdige til Afskibning i Livorno tør jeg forud forsikre Dem om Fregattens Ankomst til ønsket Tid, efter medio Juni.
Maatte denne Foranstaltning bidrage til at vi des snarere seer Dem, Hr Directeur, inden Fædrenelandets Grændser da opfyldes et kiert Ønske som alle Kunstens Venner tilligemed mig har næret i lang Tid, og især siden De paa nye vakte dette Haab hos os. Vigtige Arbejders Fuldendelse venter Dem her og enhver vil kappes om at bidrage til at Deres Ophold maatte være Dem behageligt.

Jeg udbeder mig Deres Svar snarest mueligt og henlever Hr Etatsraad og Directeur Thorvaldsen Deres

forbundne og velvillige
Christian Frederik

Arkivplacering
m21 1837, nr. 74
Thiele
Thiele III, p. 601-602.
Emneord
Opfordringer til at komme til Danmark (1820-1838)
Sidst opdateret 10.01.2020 Print