Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7325 af 10225
Afsender Dato Modtager
Fritz Paulsen [+]

Afsendersted

Firenze

Afsenderinfo

Rødt laksegl med våbenskjold.
Poststemplet: FIRENZE samt ved ankomsten til Rom: ROMA [resten af seglet er ulæseligt].

17.9.1837 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Ale Illus.tmo / Sig.r Comandatore e Cavalliere / Thorwaldsen / à/ / Roma / Via Sistina N.o 51.I

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Florenz den 17de Settember 1837.

Høystærede gode Ven!

De vil begribe hvor meget Vi bestandig længes paa Efterrettninger fra Rom i almindelighed, og Efterrettninger om Dem isærdeleshed, i den for Rom sørgelige Tiidspunkt; Ugentlig har jeg havt 2 Gange Underrettning fra Rom om den derværende Tilstand, og derved ogsaa stedse været underrettet om Deres og Huset Buttis gode Sundheds Tilstand, som stedse har været os en trøstende behagelig Efterrettning, som Vi haabe nu da Cholera Sygdommen er i Aftagende næst Guds Bistand fremdeles vil vedblive saaledes. –
Siden jeg modtog den sørgelige Efterrettning om vor gode brave Consul Chiaveris Død, der har smertet Elise og mig overordentlig, og siden sidst afvigte Uge og vores Afreise fra Badet i Lucca har jeg ingen directe Efterrettninger havt fra Rom, men strax efter min Ankomst hertil den 14de var jeg hos Nunziusen for at erfare de senere Dages Tilstand og Sygdommens Gang i Rom, hvor jeg modtog trøstende Efterrettninger om Sygdommens betydelige Aftagende; som har glædet os meget. –

Vi forlod Badet ved Lucca den 14de om Morgenen og ankom hertil samme Dags Aften; forblive endnu her et par Dage, og gaae derpaa til Vicenza. – Jeg for min Person, som ikke kiender nogen Slags Frygt, gik gierne tilbage til Rom, men min gode Elises Frygt for Cholera Sygdom maa giøre mig det til en Pligt, at søge andet Stæds Ophold, indtil man seer hvorledes det længere hen vil gaae. – I Vicenza koster Logie mig intet og lidet maae man dog tage Hensyn paa en billig Oeconomie, hvorfor jeg da har valgt dette til mit Opholdsstæd; vil De gode Ven derfor glæde os ved at lade os høre noget directe fra Dem, og ved Cesar eller Troschel lade os tilskrive nogle Linier directe til Vicenza ville De giøre os en stor Glæde. –
Min Høyhed er endnu i Trieste og synes at være ubestemt, om hvad hun vil foretage sig i Fremtiden, til nogle siger hun, fremdeles at vil blive i Trieste, til andre at hun gaaer tilbage til Rom. Tiden vil opklare alt. –

Jeg skal hilse Dem meget fra Etatsraad Donner i Altona og fra Prinds Christian, begge beklage meget at De ikke i dette Aar var gaaet til Dannemark. –

Albert befinder sig overordentlig vel, lille August med Undtagelse af en liden Forkiølelse ligeledes, og er et deiligt Barn; lille Carl skranter noget, som har indflydelse paa hans Humeur, og er meget vanskelig at omgaaes, dog haaber jeg at han snart igien vil befinde sig fuldkommen vel. –
Elise hilser Dem kiærligst og begge bede Vi hilse og bragt os i venligst Erindring hos Huset Buttis samtlige Beboere. –

Modtag Forsikkringen om min uindskrænkede Høyagtelse Hengivenhed og oprigtige uforanderlige Venskab

Hengivnest C v. Paulsen!

Tillad at jeg beder indlagte Seddel bringe til Husmester Philippo Ambrosini i Palais Gavotti

Arkivplacering
m21 1837, nr. 56
Sidst opdateret 10.05.2011 Print