Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9963 af 10219
Afsender Dato Modtager
Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Afsendersted

København

26.5.1846 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Til de Herrer Executorer af Thorvaldsens Testament

De Herrer Executorer ville vist være enige med undertegnede Commission i, at det er meget at beklage, at saa megen en stor Deel af den bedste Arbeidstid til Bygningsarbeidets Fuldførelse ved Museet skal gaae tabt fordi de fornødne Pengemidler ikke for Øieblikket ere paa rede Haand. Fra Communalbestyrelsens Side har der ikke viist sig den nogensomhelst Tilbøielighed til at udrede den Sum, som af Commissionen er forlangt som det sidste Tilskud i saa Henseende; men at sætte den til Commissionens Disposition, derpaa kan Communalbestyrelsen ikke indlade sig førend den de forudgaaende Overveielser med det danske Cancelli og Finantsdeputationen ere tilendebragte, og Kongl. Sanction erhvervet, formentlig med Hensyn til Maaden, hvorpaa Stadens Kasse skal for i Tidens Løb faae de til Museets udre Opførelse udredte Summer refunderet. Da der, efter vor Formening, ikke kan tænkes nogen med Testators Villie og Hensigter mere overeensstemmende Maade hvorpaa hans Formue kan anvendes, end til Museets Tarv, altsaa og til at fremme det her paagiældende Bygningsarbeide, saa finde vi os opfordrede til at anmode DHr Executorer om, at laane os Commissionen paa nogle Uger, i al Fald med den samme Rente, 3 %, som nu faaes af de Penge, [der haves] Museet har indestaaende hos Nationalbanken, en Sum af 5000 à 6000 r for at Arbeidet ufortøvet med Kraft kan paabegyndes, da man ellers staaer Fare for, at Arbeidet ikke bliver færdigt til den bestemte Tid.

De Herrers Svar ønskede man snarest muligt at modtage.

BygningsCommissionen for Thorvaldsens Mus. d. 26 May 1846.

Da jeg antager at BygningsCommissionens Medlemmer fuldt saa meget som nogen andre, der interesserer sig for Museet, ønske at Bygningsarbeidet maatte ufortøvet paabegyndes, og det kun er af Mangel paa Penge for Øieblikket, at det hviler, saa foreslaaer jeg, at man uopholdeligen skulde tilskrive executores og anmode dem om at laane Commissionen en Sum fEx. 5000d, der strax kunde tilbagebetales naar Resolution faldt; thi da Communalbestyrelsen ingen Vanskelighed har giort ved den reqvirerede Summes Udredelse, og der kun er Spørgsmaal om Erstatningsmaaden (hvilket sees af Magistratens Brev, der nu er hos Finantsdeputationen) saa har executores jo intet at befrygte for at faae Summen tilbage.

herom udbedes DHerrers Yttring.

d 25 May 1846 Collin

Jeg er aldeles af ovenstaaende Mening. Troels Lund

Ligeledes Hetsch

Jeg finder det meget ønskeligt at dette Laan burde erholdes

d. u. s. Mundt

Ligeledes Driefer
Ogsaa L: N: Hvidt
Ligeledes J. H. Lund

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 114b
Sidst opdateret 22.08.2011 Print