Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9962 af 10219
Afsender Dato Modtager
Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Afsendersted

København

26.5.1846 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Til / DHrr Executores af Thorvaldsens Testament.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

De Herrer Executores ville vist være enige med undertegnede Commission i, at det er meget at beklage, at en stor Deel af den bedste Arbeidstid til Bygningsarbeidets Fuldførelse ved Museet skal gaae tabt fordi de fornødne Pengemidler ikke for Øieblikket ere paa rede Haand. Fra Communalbestyrelsens Side har der ikke viist sig nogensomhelst Utilbøielighed til at udrede den Sum, som af Commissionen er forlangt som det sidste Tilskud i saa Henseende; men at sætte den til Commissionens Disposition, derpaa kan Communalbestyrelsen ikke indlade sig førend de forudgaaende Overveielser med det danske Cancellie og Finantsdeputationen ere tilendebragte og Kongelig Sanction erhvervet, fornemmelig med Hensyn til Maaden, hvorpaa Stadens Kasse skal i Tidens Løb faae de til Museets Opførelse udredte Summer refunderede. Da der, efter vor Formening, ikke kan tænkes nogen med Testators Villie og Hensigter mere overeensstemmende Maade hvorpaa hans Formue kan anvendes, end til Museets Tarv, altsaa og til at fremme det her paagjældende Bygningsarbeide, saa finde vi os opfordrede til at anmode DHrr Executores om, at laane Commissionen paa nogle Uger, i al Fald mod den samme Rente, 3 %, som nu faaes af de Penge, Museet har indestaaende hos Nationalbanken, en Sum af 5000 a 6000rd for at Arbeidet ufortøvet med Kraft kan paabegjyndes, da man ellers staaer Fare for, at Arbeidet ikke bliver færdigt til den bestemte Tid.

De Herrers Svar ønskede man snarest muligt at modtage.

Bygnings Commissionen for Thorvaldsens Museum

den 26de May 1846.

Collin Mundt Driefer J.H. Lund Troels Lund L:N: Hvidt

Hetsch

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 282
Sidst opdateret 19.05.2011 Print