Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9353 af 10239
Afsender Dato Modtager
C.F. Holbech [+]

Afsendersted

Rom

Afsenderinfo

Laksegl. Rundt poststempel med teksten DIREZIONE DI ROMA 27 AUG 43. Firkantet poststempel med teksten T T HAMBURG 7. Aug. 43.

26.7.1843 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: S Hochwohlgeboren / Dem Herrn Comferenseraad / Albert Thorvaldsen Derechter / der Akademi dr schiöne Künste zu / Kopenhagen und St Luca in Rom. / Ritter mehrere Orden. / in / Kopenhagen / Dannimarca

Tilskrift: Deres Høivælbaarenhed Herr Comferenseraad / Albert Thorvaldsen Storkaars / af Dannebrog o.s.v. o.s.v.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Rom den 26 Juli 1843

Deres Høivælbaarenhed Herr Comferenseraad Thorvaldsen.

At De befinder Dem væl, derom haver hendes Naade Baronesse von Stampe i sit Brev til mig af 22 Juni, havt den Godhed at underrette mig, og det haver glædet mig usigelig at erfare det. Samme Brev indehaalder Deres Høivælbaarenheds Befaling til mig at lade Statuen Conradin begynde. Jeg haver undersøgt aldt det Marmor som De haver, det største Stykke er det som jeg haver ladet sauge fra Grazzierne, det er væl et betydeligt Stykke Marmor, men dog ikke stort nok for deraf at udfore [sic] Conradin. Paa marmorataen er der kun en, [sic] Blok som er passende for denne Statue, den haver efter mit og andre bedere Marmor-Kienderes Skiønnende alle gode Egenskaber, ikkun er den lidet for stor, jeg haver derfor endnu ikke bestemt mig til denne. Jeg haver erfaret at der om en fiorten Dage eller tre Uger vil ankomme en Ladning Marmore, hvoriblandt der netop skal befinde sig saadanne Stykker som jeg ønsker dem, Jeg haver derfor besluttet at oppebie disses Ankomst da at vælge det bædste, og billigste, og lade Arbeidet begynde af Scaramelli, det er ham som har pungteret Apostlerne, thi Baboni er reist til Carara saa som han var færdig med Grazziene. Scaramelli forlanger den samme Betaling for Conradin som han haver havt for en af Apostlerne, og efter mit Skiønnende er det ogsaa omtrent det samme Arbeide. Deres Høivælbaarehed [sic] vil erindre at Betalingen for en Apostel var 130 Scudi jeg ønskede derfor at vide om De dermed er tilfreds. De haver ikke skreven mig af hvad Sort Marmor Statuen skal giøres men jeg antager at den skal være af Marmor Statuaria.
De 500 Scudi som Deres Høivælbaarenhed haver sendt mig ved Herr Consul Dalgas til Bestridelsen af Deres Udgivter, haver Herr Kolb ikke ville [sic] modtage i Betragtning af at de 400 Ciciner for de tre Basrilieffer ligge i Banken hos ham, og da jeg til Dato endnu ikkun deraf haver ladet mig give 200 Scudi til bestridelsen af Deres Høivælbornhed Udgivter, saa er der omtrent ennu 650 Scudi tilbage. Jeg beskiæftiger mig for Tiden med at udføre Høiselig [sic] Kong Frediriks Buste, som nu nesten er færdig, imidlertid lader jeg mig Basriliefferne Pungtere. Indkiøb af Marmor, Betaling til min Arbeider og mine egne smaae Daglige Nødvændigheder, haver ganske fortæret de 1000 Rbd som Herr Oberst Rosenberg, som Forskud paa Monomentet sente mig i Januari Maaned. Jeg haver derfor skreven til ham og bedet ham om atter at sende mig et lignende Forskud, som han sansynligvis vil sende til Deres Høivælbaarenhed lige som forrige Gang. jeg beder Dem derfor om at De godhedsfuld vilde sende mig disse Penge, paa en eller anden Maade hvilken De selv skulde finde for bæst. Jeg beder Deres Høivælbaarenhed at tilgive mig at jeg bebyrder Dem med mine Afairer, men jeg kiender ingen anden i Kiøbenhavn til hvem jeg derom kunde henvænde mig. Savonelli lader Dem hilse, han arbeider hvær Dag i Studiet, og længes saavæl som jeg særdeles efter snart igien at see Dem i Rom. Ligeledes hilses De fra Vagner. Flohr, Nadorp, og Reinhort (der syndes med hvær Dag at blive yngere istædetfor ældre) Disse Herrer komme ennu bestandig hvær Aften sammen i Kneipen paa piazza Barberini, hvor ogsaa jeg infinder mig et par Gange om Ugen. da jeg siden Deres Høivælbaarn reiste fra Rom intet bedere Selskab haver fundet. Det gaar ofte meget muntert til i denne Forsamling som Vagner nu haver døbt, la sapienzza, og det er ikke sieldent at Deres Høivælbaanheds Navn hær bliver nævnet med den største Entusiasme, og lengsel, efter snart at see Dem atter i dette væl beskiedne, men Klasiske, Aftens-Asyl. Jerichau haver faaet en Bestilling af Dogtor Abenrot i Hamborg, paa to Statuer for hvilke han skal have 3000 Piastre. Alle De Danske og Herr Mathie lader formelde deres Respekt. Til Slutning haver jeg den Ære med den største Høiagtelse at underskrive mig Deres Høivælbaarenheds lydige og

ærbødige
C F Holbeck

Arkivplacering
Landsarkivet for Sjælland, Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission, Eksekutorboer 1790 – 1919, pk. 445, nr. 67,5 l III
Sidst opdateret 03.08.2011 Print