Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8707 af 10219
Afsender Dato Modtager
Rentekammeret [+]

Afsendersted

København

19.4.1841 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Tilskrift: Til Bygnings-Commissionen for Thorvaldsens Musæum.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Efter at have, i Anledning af den fra Bygnings Commissionen for Thorvaldsens Musæum modtagne Skrivelse af 13de i denne Maaned, indhentet de fornødne Oplysninger, har man i Dag paalagt Forvalteren ved Frederiks Kirkeplads her i Staden, Thomsen, paa nærmere Forlangende af velbemeldte Commission, til Samme at afgive alle saadanne løse Marmor- og Sandsteen fra Steen-Oplaget paa Pladsen eller fra selve Pladsen, som ikke maatte kunne være at anbringe med Fordeel paa anden Maade.

Ved herom at underrette Commissionen, skulde man tillige, forsaavidt det er oplyst, at nogle paa Pladsen beliggende bornholmske Sandsteen kunne udleveres til Musæets Bygning, naar Slotsbygningscommissionen, der i sin Tid har bekostet disse Steen udgravne, Intet har derimod, tjenstligen henstille om der i saa Henseende maatte findes Anledning til at indlede nærmere Underhandling med Vedkommende. Angaaende Betalingen for de Steen, der maatte blive udleverede, forbeholder man sig i sin Tid at tilskrive Commissionen det Fornødne.

Rentekammeret, den 19de April 1841.

[xxxxxxxxxxxx]

[xxxxx] [I.J.] Unsgaard

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,73
Sidst opdateret 20.07.2011 Print