Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 10028 af 10219
Afsender Dato Modtager
Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Afsendersted

København

16.6.1847 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Gottlieb Bindesbøll [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Hr. Bygningsinspekteur Bindesbøll!
Idet vi beklage, at Forholdene føre det saaledes med sig, at Musæet og dets Bestyrelse skal savne Deres personlige Bistand, førend Bygningen kan aabnes for sin Bestemmelse, føle vi Trang til forinden at bevidne Dem vor Tak og Erkjendtlighed. Vi paaskjønne tilfulde, at en Bygning, der skal omtalte en for vort Fædreland uvurderlig Skat, og hvortil saa store Erindringer og saa store Forhaabninger knytte sig, har kunnet overgives til en Bygmester, som ikke allene har grebet sin Opgave med reen Kjærlighed og med kunstnerisk Aand, men ogsaa har vidst at gjennemføre en ædel Tanke med Sindrighed og Consekvents, og at samle, oplive og lede saamange forskjellige, ofte uøvede Kræfter til forenet Samvirken i tildels nye og vanskelige Arbeidsretninger. Vi holder os overbeviste om, at, en saa charakterfuld Bygning vil vinde altid større Anerkjendelse og Betydning for vor Bygningskunst, og vi ønske og haabe, at der maa være forbeholdt Fædrelandet mange Frugter af Deres Talent og Virksomhed!
Kjøbenhavn den 16de Juni 1847.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 310a
Sidst opdateret 28.11.2011 Print