The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 10018 of 10209
Sender Date Recipient
Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Sender’s Location

København

16.6.1847 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Gottlieb Bindesbøll [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Hr. Bygningsinspekteur Bindesbøll!
Idet vi beklage, at Forholdene føre det saaledes med sig, at Musæet og dets Bestyrelse skal savne Deres personlige Bistand, førend Bygningen kan aabnes for sin Bestemmelse, føle vi Trang til forinden at bevidne Dem vor Tak og Erkjendtlighed. Vi paaskjønne tilfulde, at en Bygning, der skal omtalte en for vort Fædreland uvurderlig Skat, og hvortil saa store Erindringer og saa store Forhaabninger knytte sig, har kunnet overgives til en Bygmester, som ikke allene har grebet sin Opgave med reen Kjærlighed og med kunstnerisk Aand, men ogsaa har vidst at gjennemføre en ædel Tanke med Sindrighed og Consekvents, og at samle, oplive og lede saamange forskjellige, ofte uøvede Kræfter til forenet Samvirken i tildels nye og vanskelige Arbeidsretninger. Vi holder os overbeviste om, at, en saa charakterfuld Bygning vil vinde altid større Anerkjendelse og Betydning for vor Bygningskunst, og vi ønske og haabe, at der maa være forbeholdt Fædrelandet mange Frugter af Deres Talent og Virksomhed!
Kjøbenhavn den 16de Juni 1847.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 310a
Last updated 28.11.2011 Print