Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8136 af 10237
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten 3.8.1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

‒ Den Sang, der er bleven afsunget af en Deel Borgere i Stege ved Thorvaldsens og Oehlenschlägers Ankomst der til Byen, som er bleven os tilsendt i Skrivelse fra Møen af en af Deeltagerne i hiin Fest, meddele vi her:

Til Thorvaldsen og Oehlenschläger.

O Konstnerpar! velkommen vær!
I Mestere foruden Lige,
Og begge Konger i et Rige,
Som ei af denne Verden er!
Hvo vil ei gjerne følge Eder
Fra denne Verdens Herligheder
Til Eders Billedverden ind!

Ei høit mod Nord den Danske boer.
End mindre nær ved Sydens Lund;
Men I har ført til Danmarks Sunde
Det skjønne Syd, det høie Nord!
Om Nordens Guder Sangen klinger
Og Gratiens hvide Marmorfinger
Mod Rom og Hellas peger hen.

Tak for hver Sang! Tak for hvert Syn!
Hil Dig, som Sjæl i Marmor tryller!
Hil Dig, som Hjertet mægtigt fylder
Og tænder det med Sangens Lyn!
De Marmorguder, evig unge,
De Sange paa den danske Tunge
Forgjætte Eder evigt Liv!

Troels Smith.

Da hiin Lysttour udførligen er bleven omtalt i flere andre Blade, ville vi her tilføie nogle Uddrag af den os derom givne Beretning, idet vi dog maae bemærke, at Thorvaldsens Tour til Møen forekommer os ikke at have større Adkomst til den offenlige Opmærksomhed, end mange andre Træk af hans Besøg i Danmark, der er et vedvarende Triumpftog og som er rigt paa de smukkeste Beviser paa hvor dybt rodfæstet, hvor vidt udbredt, hvor hjertelig og kraftig hans store Popularitet er. Som bekjendt har Thorvaldsen opholdt sig en Deel af Sommeren hos Baronesse Stampe paa Nysøe, hvorfra han har gjort en Deel Udflugter saavel omkring paa Sjælland, som ogsaa til Hamborg og Skaane. Torsdagen den 18de f. M. tog han ledsaget af Oehlenschläger til Møen, hvor de modtoges af en stor Menneskemasses levende Jubel; Skibene flagede, der saluteredes med nogle smaae Kanoner, og Have og Gade omkring Kjøbmand Hages Huus, hos hvem Thorvaldsen var i Besøg, vare festligen illuminerede. Da der efter den meddeelte Sang udbragtes et Vivat for Thorvaldsen og Oehlenschläger, viste deres Navnetræk sig j Transparent. Den følgende Dag var Hages 80aarige Fødselsdag, der var en Festdag for hele Stege By, af hvilken denne kraftige og virksomme Olding (en Fader til afdøde Overlærer Hage) har store Fortjenester. Vi bemerke her kun, at om Aftenen, hvor Haverne omkring hans Huus vare oplyste med Lamper, Skolens Børn, fordeelte paa flere Baade, afsang en til ham forfattet Sang, og at et stort Optog Søfolk under Kanonsalver bragte ham et Hurra med det Ønske, at han endnu længe maatte virke for Byens Handel og Skibsfart. Under alle de gemytlige Folkescener, hvortil dette gav Anledning, blandede Thorvaldsen sig mellem den forsamlede Mængde, der med ligesaa megen Nysgjerrighed som Veneration betragtede den berømte Gjæst. Samme Nat landsatte Dampskibet „Dronning Marie” sine fra Kjøbenhavn overførte Passagerer. Landgangen var noget besværlig, men meget romantisk, da den deilige Kyst var oplyst af brændende Tjæretønder, der kastede deres usikkre, røde Skjær ud i den mørke, Mulde Nat. De Reisende, for hvilken Tourens Entrepreneurer paa bedste Maade havde draget Omsorg, bleve imidlertid bragte under Tag; den følgende Dag besaae de, begunstigede af det yndigste Veir, Store-Klint, hvor de ved Maglevandsfaldet under stor og almindelig Lystighed holdt en Frokost paa Feldtfod. Om Eftermiddagen stødte Thorvaldsen til denne Truppe, der imidlertid betydeligen var voxet til, deels ved en Mængde Falsterboer, deels ved Folk fra alle Kanter af Møen. Efterat han havde beseet den berømte Have paa Lisenlund, bragte Selskabet ham under Sang og Musik en Hilsen, og Dagen endte med Fyrværkeri og Dands. Den følgende Morgen seilede Dampskibet tilbage til Kjøbenhavn, efter først om Natten at have hjembragt Falsterboerne; Indskibningen skete under Sang og Saluter, og Farten tilendebragtes ved saa deiligt Veir, at Skibets Dæk kunde forvandles til en Balsal. Thorvaldsen havde tilbragt Natten hos Pastor Freuken i Magleby og besøgte Dagen efter Store Klint. Det spejlklare Hav med talrige Skibe omsluttede de herlige oplyste Kridtklipper med deres yndige Løvskove; Luften var saa klar, at man ikke blot kunde see Rügen, men endog med blotte Øine tydeligen skjelne dens enkelte Klinter. Den paafølgende Dag forlod Thorvaldsen Møen efterat have gjæstet Proprietair Turen paa det smukke Marienborg. Efter sin Hjemkomst til Nysøe blev ved en stor Fest et Attelier indviet, som Baronesse Stamps har ladet opføre til ham, og hvor han for Øieblikket er beskjeftiget med at modellere Holbergs Buste. Naar den er fuldendt har han lovet at udføre sin egen Statue i Legemsstørrelse, som Fru Stampe har bestilt i Marmor i den Hensigt, at forære den til det Thorvaldsenske Museum, hvis dette ellers kommer istand, efterat den Comitee, der har gjort sig til Enevoldsherre over dette i den første, smukke Idee store og ægte nationale Foretagende, synes at være faldet i Søvn i sit Skuur. Man tilgive os den Dissonants, som en meget naturlig Ideegang har smuglet ind i vor Beretning; den Skrivelse hvoraf denne er øst, bærer i alt Fald ikke Ansvaret, hvis man ikke skulde finde det Naturligt og rigtigt, at Fortrydelsen over denne Sags Forkvakling trænger sig ind i Glæden over Thorvaldsens livsfro og ungdommelige Kraft og over den hjertelige Hyldest, der møder ham ved ethvert af hans Skridt.

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, 13te Aarg. No. 211.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1839, Kjøbenhavnsposten 3.8.
Personer
Johannes Hage · Adam Oehlenschläger · Troels Smith · Christine Stampe · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 02.07.2018 Print