Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7712 af 10233
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Dansk Kunstblad [+]

Afsendersted

København

13.10.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af det tidsskrift, hvori teksten blev trykt.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Kjøbenhavn. Vi ere nu faa lykkelige at have Thorvaldsen i vor Midte. Den almindelige Begeistring, som hans Hjemkomst har vakt, kan tjene vor store Landsmand til Beviis paa Folkets dybe Erkjendelse af hans Værd, hvortil endnu knytter sig en inderlig Taknemmelighed for den uskatteerlige Gave, hans ophøiede Fædrenelandskjærlighed skjænker Danmark. Dog, vi have flere Gange udtalt os om denne patriotiske Handling, der vel mere end noget Andet hædrer Kunstnerens Aand og Hjerte, og ville derfor ikke længere opholde os ved Betragtninger over et Foretagende, hvis Følger for Culturen ere uberegnelige.
Vi have alene ønsket, i dette Nummer at kunne meddele vore Læsere nogle Oplysninger angaaende de Kunstværker, som Fregatten Rota har medbragt, men det er os for Øieblikket umuligt at kunne udføre dette. Thi deels staaer Meget, især Sculpturarbeider, endnu indpakket i Kasser, og deels ere de udpakkede Sager endnu ikke saaledes ordnede og opstillede, at en rolig Beskuelse deraf er mulig. Vi ville da for dennegang indskrænke os til at anføre, at der blandt de udpakkede Sager befindes en stor Deel Olie-Malerier, paa hvis Fortreffelighed Publicum alt har faaet en Forsmag ved den sidste Udstilling i Kunstforeningen, hvorom vi senere skulle tale. Fremdeles ere udtagne adskillige Frescomalerier saavel fra den ældre italienske Kunstperiode som fra Oldtiden, en Mængde Bronzer, Terracotter og et stort Antal etrusciske Vaser. Blandt den betydelige Mængde Kobberværker finder man Denons store Værk over Ægypten, Viscontis græske og romerske Oldsager, Rossinis “opere antiche e moderne”, Thürmers Værk over Athen, fremdeles fortrinlige Arbeider af Piranesi, Raphael Morgen, Longhi o. s. v. Af de lithographiske Værker nævne vi blot Strixners efter den Boissereeske Samling. De vigtigste Arbeider af Marmor ere A) Statuer: Mercur, Hebe, Venus, Hyrdedrengen og en Portraitstatue; B) Basreliefs: Alexanders Tog i halv Størrelse, de fire Aarstider, Bacchus og Amor, Amor og Psyche, Centauren og Deianira, Striden om Achilles’ Vaaben, de tre Gratier, det menneskelige Liv, Alexander, som opbrænder Persepolis; C) en Søile af Marmo Cipollino; D) en med Basreliefs prydet Kamin. Da imidlertid, som sagt, den største Deel af disse Ting endnu ei er udpakket, og det Øvrige endnu ikke ordnet, kunne vi ikke indlade os i nogen nærmere Detail, men holde os til det Haab, at Publicum om længere eller kortere Tid vil faae Lejlighed til at beundre alle disse herlige Kunstværker, naar de have forladt deres Gjemmer.

–––––––––

Bissen modellerer i denne Tid to Statuer for Grosserer Baur i Altona. Den ene forestiller den unge skjønne Jæger Kephalos med Spyd paa Nakken og en Hund ved Siden; den anden er en Atalante paa Jagt.

–––––––––

Generel kommentar

Dette er en kunstnyhed bragt i tidsskriftet Dansk Kunstblad, 3. Bd., Nr. 21, 13.10.1838.

Emneord
Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1838 · Thorvaldsens hjemkomst 1838
Personer
H.W. Bissen · Sulpiz Boisserée · Raphael Morghen · Johann Nepomuk Strixner · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 23.05.2018 Print