8.7.1828

Sender

Kirkebygningskommissionen

Sender’s Location

København

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Tilskrift: Til Hr: EtatsraadI Thorvaldsen Ridder af DannebrogII.
Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commission thanks Thorvaldsen for Christ, cf. A82, and the twelve apostles for the Church of Our Lady. The size of the twelve apostles has been found to exceed the measurements originally given, so they will not fit into the niches carved for them. The possibility of enlarging the niches has been considered, but instead it has been decided – with the permission of the King – to brick up the niches and place the apostles on pedestals.

Document

Commissionen har havt den Glæde med Etatsraad HvidtsIII fra Livorno hiemkomne Skib, ThereseIV, at modtage de af Hr EtatsraadenV for Frue KirkeVI udførte Figurer i Gibs af ChristusVII og de 12 ApostlerVIII. Idet vi herved bevidne Hr: Etatsraaden vor oprigtige Tak for disse i saa høi Grad udmærkede Kunstværker, er det os særdeles behageligt at kunne tilføie, at de alle ved Udpakningen befandtes ubeskadigede paa enkelte Ubetydeligheder nær, hvad dog let vil kunne afhjelpes.
Det viste sig imidlertid, at Størrelsen af de 12 Apostlers Figurer betydelig overskrider det i sin Tid meddeelte MaalIX, og at de for dem bestemte Nicher, der i Overeensstemmelse med en af Hans Majestæt KongenX approberet TegningXI vare bleven indrettede for Figurer af naturlig Størrelse, nu hverken med Hensyn til Høide eller Dybde eller Bredde afgive tilstrækkelig Plads. Skjøndt Commissionen, efter at have paa Stedet selv taget det Fornødne i Overveielse, fandt det ikke umueligt, ved Udhugning at give Nicherne passende Størrelse, tog Man dog, med særdeles Hensyn til den Omhyggelighed, hvormed Figurerne overalt ere udarbeidede, i Betænkning at vælge denne Udvei, da dog altid en Deel af dem derved vilde blive skjult. Man foretrak derfor at indgaae med allerunderdanigst Forestilling til Hans Majestæt om Tilladelse til, at de for de 12 Apostlers Figurer efter approberet Tegning indrettede Nicher maatte tilmures, samt at Figurerne derimod maatte anbringes paa Sandsteens Piedestaler i Kirkens Gange tæt udenfor de Piller, i hvis Nicher de skulde have været opstillede, og det har derpaa behaget Hans Majestæt ved allerhøieste Resolution af 3 f:M.XII allernaadigst at give sit Samtykke hertil.
Ved at meddele Hr: Etatsraaden Underretning om den saaledes skete Forandring, kan Commissionen, hvor høit den end skatter den derved opnaaede Fordeel, at de fra Deres Mesterhaand modtagne Kunstværker blive mere beskuelige, dog ikke tilbageholde den Frygt, at de som fritstaaende ville være mere udsatte for Beskadigelse, end hvis de vare blevne anbragte i Nicher, ligesom Man ogsaa maa bemærke, at Kirkens Hovedgang, som en Følge af bemeldte Forandring, mueligen ikke vil kunne erholde den til Kirkens Størrelse i det Hele aldeles svarende Bredde; dog vil Man bestræbe sig for saa meget som mueligt at raade Bod paa disse Uleiligheder.
Hvad som nu mangler os, for at see Kirken i sit Indvortes prydet med Kunstarbeider ene og alene fra Hr: Etatsraadens Kunstnerhaand, er, foruden de tvende CandelabrerXIII til at staae foran Alteret, DøbefundtenXIV, hvilken Man tillige inderligen ønsker at erholde fra Dem. Ogsaa med Hensyn hertil har Man, efterat de Geistlige havde ønsket og bedet om, at faae Prædikestolen anbragt ved den ene Side af Kirken, og Man havde givet efter for denne deres Begjæring, taget den Beslutning at sætte Døbefundten midt i Altergulvet, og derved foranledige, at Daabsacten foregaaer for Alteret, hvorved baade denne Act kan blive desto høitideligere, og Døbefundten som Kunstværk blive desto mere beskuelig. Man har nogen Underretning om, at Hr. Etatsraaden skal have indrettet en Døbefundt saaledes, at en knælende EngelXV, mesterligen udarbeidet, bærer Døbefadet. Denne vilde paa dette Sted tage sig fortræffeligt ud.
Hvad angaaer Hr Etatsraadens Arbeider for den udvendige Portals FrontespiceXVI, da udbeder Commissionen sig underrettet, om De har faaet nærmere KundskabXVII om Mueligheden af at kunne faae disse Arbeider støbte i Paris, og om hvad det vilde koste. Vor Glæde vilde være fuldkommen, naar saadant kunne skee til en taalelig Priis. Vor Frue Kirke blev da et MusæumXVIII for Thorvaldsens Kunstværker og for dem alene, og denne Commission vilde agte sig lykkelig ved at have havt Bestyrelsen af et saadant herligt Musæum i Norden, som sikkert vilde drage Fremmede til Kjøbenhavn, for at beskue en saadan Sjeldenhed.
Af reisende Landsmænd har Man erfaret, at Christus Figuren i MarmorXIX ved Hr: Etatsraadens virksomme Bestræbelser er begyndt og allerede kommen vidt. Det vilde nu være os vigtigt at underrettes om, naar det skulde være Tid til at foranstalte det Fornødne til AfhentelsenXX saavel af samme som af de øvrige tilbageværende Kunstværker for Frue Kirke.
Det er os behageligt at benytte ogsaa denne Leilighed, for at bevidne Hr: Etatsraaden vor personlige Høiagtelse og Hengivenhed.
Commissionen for Frue Kirkes Gjenopbyggelse den 8 Juli 1828.
MallingXXI CF HansenXXII LassenXXIII Horneman.XXIV

General Comment

Læs mere om sagen og de øvrige kunstværker i referenceartiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

Archival Reference

m13 1828, nr. 68

Thiele

Gengivet og omtalt hos Thiele III, p. 345-348, 356.

Subjects

Persons

Works

A82 Kristus, 1821, inv.nr. A82
A86 Peter, 1821, inv.nr. A86
A87 Matthæus, 1822, inv.nr. A87
A89 Johannes, 1824, inv.nr. A89
A91 Jakob den Yngre, 1824, inv.nr. A91
A93 Philip, 1824, inv.nr. A93
A96 Thomas, 1821, inv.nr. A96
A98 Jakob den Ældre, 1821, inv.nr. A98
A99 Bartholomæus, 1824, inv.nr. A99
A101 Simon Zelotes, 1824, inv.nr. A101
A103 Paulus, 1821, inv.nr. A103
A105 Judas Thaddæus, 10.04.1842, inv.nr. A105
A108 Andreas, 01.03.1842, inv.nr. A108
A112 Dåbens engel knælende, 1827-1828, inv.nr. A112
A67 En jæger, 1821-1822, inv.nr. A67
A59 Johannes Døberen , 1821-1822, inv.nr. A59
A60 En ung mand, 1821-1822, inv.nr. A60
A61 En søn med sin far, 1821-1822, inv.nr. A61
A62 En mor med sin søn, 1821-1822, inv.nr. A62
A63 En gammel skriftklog, 1821-1822, inv.nr. A63
A64 En liggende dreng, 1821-1822, inv.nr. A64
A65 En dreng, 1821-1822, inv.nr. A65
A66 En farisæer, 1821-1822, inv.nr. A66
A68 To børn, 1821-1822, inv.nr. A68
A69 En mor med sit barn, 1821-1822, inv.nr. A69
A70 En hyrde, 1821-1822, inv.nr. A70

Commentaries

 1. Thorvaldsen var 12.11.1819 udnævnt til virkelig etatsråd. Se også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 2. Thorvaldsen blev 28.1.1810 udnævnt til ridder af Dannebrog. Se også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 3. Den danske handelsmand, skibsreder og politiker L.N. Hvidt.

 4. Handelsskibet Therese, jf. referenceartiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828.

 5. Thorvaldsen var 12.11.1819 udnævnt til virkelig etatsråd. Se også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 6. Jf. referenceartiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 7. Kristus, gipsafstøbning, jf. A82.

 8. De tolv apostle i gips, jf. Peter, A86, Matthæus, A87, Johannes, A89, Jakob den Yngre, A91, Philip, A93, Thomas, A96, Jakob den Ældre, A98, Bartholomæus, A99, Simon Zelotes, A101, Paulus, A103, Judas Thaddæus, A105 og Andreas, A108.

 9. Jf. referenceartiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 10. Den danske kong Frederik 6.

 11. Denne – af Frederik 6. godkendte – tegning over nichestørrelserne i Vor Frue Kirke er endnu uidentificeret. Muligvis C727v.

 12. Denne resolution af 3.6.1828 fra Frederik 6. til Kirkebygningskommissionen er endnu uidentificeret.

 13. Thorvaldsen havde modtaget bestilling på to kandelabre i marmor. Disse skulle flankere Kristus-figuren. Det blev dog ikke Thorvaldsen, men i stedet den tyske arkitekt G.F. Hetsch, der i samarbejde med den danske bronzestøber Jørgen Dalhoff, 1828 udførte, ikke to, men fire store kandelabre i bronze til alteret i Vor Frue Kirke, jf. D828. Se også referenceartiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 14. Dvs. Dåbens engel knælende, jf. A112.

 15. Dvs. Dåbens engel knælende, jf. A112.

 16. Dvs. Johannes Døberens prædiken til Vor Frue Kirkes trekantgavl, jf. En liggende dreng, A64, En gammel skriftklog, A63, En mor med sin søn, A62, En søn med sin far, A61, En ung mand, A60, Johannes Døberen, A59, En dreng, A65, En farisæer, A66, En jæger, A67, To børn, A68, En mor med sit barn, A69, En hyrde, A70. Se også referenceartiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 17. Thorvaldsen var blevet bedt om at undersøge, hvad det ville koste at få figurgruppen støbt i bronze i Paris, jf. brev af 7.5.1827 fra C.F. Hansen til Thorvaldsen, samt Thorvaldsens svar af 5.2.1829 til Kirkebygningskommissionen.

 18. Kirkebygningskommissionen omtalte ofte Vor Frue Kirke som et “Thorvaldsens Museum”, se artiklerne Bestillingen til Vor Frue Kirke og Thorvaldsens fire før-museer i København.

 19. Kristus, jf. A82, var ved at blive hugget i marmor i Carrara, Italien.

 20. Kristus i marmor blev først opstillet i Vor Frue Kirke foråret 1839.

 21. Den danske historiker og geheimestatsminister Ove Malling.

 22. Den danske arkitekt C.F. Hansen.

 23. Den danske jurist og højesteretsassessor Caspar Friderich Lassen.

 24. Den danske maler Christian Horneman.

Last updated 09.09.2015