22.11.1826

Sender

Slotsbygningskommissionen

Sender’s Location

København

Information on sender

Slotsbygningskommissionens røde laksegl med Frederik 6.sI monogram.

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: A Monsieur Monsieur / le Professeur Thorwaldsen, / conseiller d’Etat de sa Majesté / le Roi de Danmarc, chevaillerII / de Dannebrog et de la 4me Classe / de l’ordre de la couronne de ferIII / a / Rome / port payé
Poststempler: DANNEMARCK PAR HAMBOURG og 14 DECEMBRE

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The Building Commission for Christainsborg Palace wants to know which works will be ready to be sent home to Denmark in the spring of 1827.

Document

Ifølge Hans Majestæt KongensIV allerhøieste Befaling skal i næste Aar en FregatV udsendes til Middelhavet for i Livorno at afhente de af Hr EtatsraadenVI forfærdigede KunstsagerVII, bestemte til Christiansborg SlotVIII og til Frue KirkeIX. Da Fregatten kan være færdig til at afgaae herfra Kjøbenhavn ved Fartens Aabning næste Foraar, men det tillige allernaadigst er befalet, at den ikke maa opholde sig længere ved Livorno end fornødent er for at tage benævnte Kunstsager ombord, saa seer undertegnede Commission sig foranlediget til herved at anmode Hr Etatsraaden behageligt snarest muligt at ville meddeleX Commissionen Underretning om, hvilke Kunstsager, der maatte være færdige til Afsendelse, og til hvad Tid disse Sager kunne ventes at være rede til Udskibning i Livorno.

Slotsbygningscommissionen d 22 Novbr 1826

HauchXI JS MøstingXII I MonradXIII CF HansenXIV


/ C Schram konstXV:

General Comment

Dette brev blev sendt til Thorvaldsen sammen med brev af 24.11.1826 fra C.F. Hansen.
Se i øvrigt referenceartiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.

Archival Reference

m11 1826, nr. 79

Thiele

Omtalt hos Thiele III, p. 290.

Subjects

Persons

Commentaries

 1. Dvs. Frederik 6.

 2. Thorvaldsen blev udnævnt til ridder af Dannebrog 28.1.1810. Se også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 3. Thorvaldsen blev udnævnt til ridder af Jernkroneordenens tredje Klasse, Østrig 10.6.1819. Se også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 4. Dvs. Frederik 6.

 5. Det blev dog ikke den i brevet omtalte fregat (Minerva), der hjemtog Thorvaldsens kunst i foråret 1827, men i stedet det danske handelsskib Therese, der alligevel skulle til Tunesien med en såkaldt “presentladning” til beyen af Tunis, Al-Husayn II ibn Mahmud, læs mere herom i referenceartiklen Barbareskstaterne og Thorvaldsen.

 6. Thorvaldsen blev udnævnt til “virkelig etatsråd” 12.11.1819. Se også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 7. Det drejede sig blandt andet om Thorvaldsens Karyatider, jf. A55 og A56, til Christiansborg og Kristus, jf. A82, og de tolv apostle, jf. Peter, A86, Matthæus, A87, Johannes, A89, Jakob den Yngre, A91, Philip, A93, Thomas, A96, Jakob den Ældre, A98, Bartholomæus, A99, Simon Zelotes, A101, Paulus, A103, Judas Thaddæus, A105 og Andreas, A108, til Vor Frue Kirke.

 8. Jf. referenceartiklen Bestillingen til Christiansborg.

 9. Jf. referenceartiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 10. Jf. brev af 4.2.1827 fra Thorvaldsen til Slotsbygningskommissionen.

 11. Dvs. den danske overhofmarskal og fysiker A.W. Hauch.

 12. Dvs. den danske gehejmestatsminister, finansminister og ordenskansler J.S. Møsting.

 13. Dvs. den danske embedsmand P.J. Monrad.

 14. Jf. referenceartiklen Bestillingen til Christiansborg.

 15. Denne signatur ses på flere af Slotsbygningskommissionens breve i nederste højre hjørne og betyder, at brevet er konciperet af den danske enkekassedirektør og konferensråd Gerhard Christopher Schram.

Last updated 04.05.2016