The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7844 of 10219
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

København

1839 [+]

Dating based on

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Just Mathias Thiele [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this draft is not available at the moment.

Den til et nyt Directeurvalg ved det Kongl. Academie for de skiønne Kunster bestemte Tidspunkt nærmer sig i det de tre Aar i hvilke den nuværende Directeurs Konferenzraad, Professor Thorvaldsens Embedstid blev forlænget indtil ved Allerhøjeste Resolution af 27 Marts 1836 i Aar udløber.

Ligesom det imidlertid i høj Grad er ønskeligt at denne store Kunstner, medens han er her tilstede, maae vedblive at beklæde Directoratet og det vist nok vilde være mindre passende beklageligt nu at see ham fratræde, medens man 1836 i Forventning af hans Ankomst ønskede at see ham vedblive den Embedsstilling hvortil han i Aaret 1833 var valgt, saaledes som Academiets Profesorer har ment Deres Bønner om at Directeurvalget paa ovenanførte Grunde maatte udsættes og Konferenzraad, Professor Thorvaldsen saaledes vedblive at fungere at beklæde Directør Værdigheden i de næste to Aar.

Jeg skulde med fuldeste Overbeviisning om det gavnlige og passende i denne ansøgte Undtagelse fra Fundatsens § 16 indstille

at Directør Valget til Directeur for det Kongl Academier for de skiønne Kunster for de næste tre Aar maatte udsættes

underdanigst

General Comment

Dette dokument må være et udkast forfærdiget af Christian (8.) Frederik i sin egenskab af Kunstakademiets præses. Anmodningen om udsættelse af direktørvalget må være stilet til kongen, Frederik 6., ellers ville Christian (8.) Frederik ikke underskrive med “underdanigst”.

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Accession 2004/29, kasse 1
Last updated 31.10.2011 Print