The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7849 of 10225
Sender Date Recipient
NN Antagelig mellem 1839 og 1840 [+]

Dating based on

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

NN [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

1. Forholdet mellem Commisionen og Bygmesteren maa vel være som mellem andre Autoriteter og deres Bygmestere Dvs. han maa have Comisionens Aprobation men Udførelsen er ham allene oveladt, derfor faar han løn og er Ansvarlig

2. Alle Matterialier indkjøbes for Comisionens Regning. (Det vil sige ikke af Haandverkerne) efter Bygmesterens Opgivende men betales først efter Afleveringen paa Byggepladsen. Deres Godhed undersøgt af Mesterne antagne af Bygmesteren. Herefter aproberet af Commisionen, Forvalteren attesterer for modtagelsen By[g]mesteren anviser til udbetaling og Commisionen reviderer og udbetaler Regningen.

3. Commisionen har kun med Bygmesteren og ikke med Haandværkerne at gjøre og Haandværkerne kun med Bygmest. og ikke med Comisionen uden ved udbetalingerne
Bygmesteren har ansvarlighed for arbeidets godhed han maa derfor kunde velge sine Folk uden Aprobation og kunde have lov at antage andre hvis disse ikke opfylte hans Fordringer uden Commisionens Indblanding.

4. Mesternes Saler bestemes af Commisionen ligeledes Svende Daglønnen

5. Akorter om Arbeidet med Svendene skeer af Mestere og Bygmester uden aprobation, kun anføres Rester og Restdage i Regning.

6. Grundgravere og Haandlangere antages paa Commisionens egen Regning (for at spare Mester Saler) deres Dagløn aproberes af Comisionen, Akorterne slutte[s] af Forvalter og Bygmester uden aprobation, men anføres som akkort Dage i Regninge[r].

7. Bygmesterens private Conducteur kunde for en passe gotgjørelse hver Løverdag paa en Anvisning fra Bygmesteren, forskudsvis have Penge og udbetale Arbeiderne og Forvalteren controllere ham

8. Materrial Forvalteren antages af Commisionen Conductøren antages og lønnes af Bygmesteren privat

Min foreløbige Mening om Arbeidtgang er at dersom Materialier ikke mangle da alle mure kunde være opførte og under Tag inden Efteraaret 1840 og kunde de staa og tørre Somer 1841 og først i Sommer 1842 kunde afpudses og færdiggjøres

Muursten kan der indkjøbes saa mange man kan faa men for end de øvrige Materrialier nøiere kan opgives maa Tegninger nøier udarbeides og nøiagtig Aftale treffes med [Haandværkere]

Naar der var antaget et Matterial Forvalter som ku[n]de modtage og være ansvarlig for hvad der er i [Huset] og paasee at Arbeiderne vare der, kunde nedbrydnings Arbeidet begynde, strax de første Dage af Januari 1840.

En Merketenter motte have udsalg i Huset

et Lokum indrettes.

Til Murmester vilde jeg antage Schaper fordi han er den eneste der er bekient med min mening og Anskuelser om Museet, og tillige har meest Iterresse for Sagen. Da han selv, saa lang Tid har beskjeftiget sig med den.

Hans Folk er saa gode som alle andre har han ikke nok saa laaner han eller jeg antage en yngere Muurmester som da tillige kunde bruges som et slag Conducteur

Til Tømmer Mest. Kerrn

Stenhukk. Schiller

Kobber Smed. Jacobsen

[Harthukker] Krause

Snedker og Smede Arbeide [deles melle flere]

Der ere mig bekiente som paalidelige Folk

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 117
Last updated 22.08.2011 Print