The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7771 of 10207
Sender Date Recipient
Caspar Friderich Lassen [+]

Sender’s Location

København

1.12.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

NN [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Kjære Ven!

I det jeg herved efter Aftale tilstiller Dig den omtalte Concept tillige med Ørsteds Brev tillader jeg mig at tilføje:
1) med Hensyn til den under 4 Post S: 8 med Blyant tilsatte Modification / som jeg i øvrigt ikke forandrer: / at forsaavidt Mændene efter vort Concept vare udelukkede fra at oppebære Renterne, da er dette foranlediget ved Thorwaldsens Yttring under vores Samtale med ham,
2) I Anledning af Ørsteds Bemerkning angaaende at det i 4d Post først ikkun betingelsesviis er bestemt at Capitalerne skulde indsettes i Overformynderiet, men senere i samme § og i 5te ubetinget; at han uden Tvivl har overseet, at der paa første Side allene er Tale om de allerede hos Donner deponerede Kapitaler i Henseende til hvilke der allene er forbeholdt T: saalænge han lever at bestemme efter Godtbefindende; men at der senere kun tales om Midler, som han / ved sin Død / efterlader sig, om hvilke det liigeforan er sagt, at de skulle indsettes i Overformynderiet, hvilket ligeledes ubetinget er fastsat at skulle staa i Henseende til de førstommeldte, naar han T i levende Live skulde forandre Dispositionen i saa Henseende.
3) at jeg udbeder mig din Tilladelse til at tilstille Dig endnu i Dag et paa Grund [af] Ørsteds Yttringer tillavet Forsøg paa en Amendement i Henseende til Arvefølgeret, forestillende i [x]r[xxx]st til Dig, om Du maatte finde Anledning til enten ved Forelæggelse af det reenskrevne Testament eller forinden at giøre T bekjendt dermed – Jeg kan nemlig ikke fork[xxx] at jeg jo nærer Frygt for at have Alt for meget indskrænket mig til at udvikle en forelagt Original.

Kbh 1st Decr. 1838

Undskyld den desparate Form
af Nærværende
Din
Lassen

 
See Sidste Siide

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 84qI
Last updated 10.05.2011 Print