The Thorvaldsens Museum Archives

Back to F

C. Fridsch

Denne biografi er under udarbejdelse.

Fridsch er p.t. ikke sikkert identificeret, men han optræder som i den thorvaldsenske sammenhæng i 1837 som kritisk avisskribent mod planerne om opførelsen af Thorvaldsens Museum.
I en avispolemik af 9.3.1837 skrev han fx: ”...vilde det at opføre et Museum, som det paatænkte til 2 – 300,000 Rbd., for et saa lidet Land som Danmark, ikke være at drive Afguderi med Kunstnerens Arbejder?... Skulde der ikke kunde findes en alt bestaaende Bygning der for en langt ringere Summe lod sig indrette dertil?”

Barfod, op. cit. har nødtørftigt identificeret manden. Han skriver:

En C. Fridsch (— om hvem vi hidtil ingen anden Underretning have kunnet indhente, end at han formodentlig er den „C.Fridsch & Co.” som samtidig med megen Pomp anbefalede sin “Konstanstalt for grundig Aftagelse af hvilke som helst vanskelige Smuds-, Blæk- og Tjære- plætter paa Lærred, Silke og Klæde m. m.,” i det han forsikrede: “Vi have ogsaa i denne Henseende haft den Lykke at hædres, foruden med adskillige højkongelige Herrer Admiralers og Generalers særdeles Bifald, ligeledes af den forhenværende kongelige franske Envoyé plénipotentiaire, hans Excellence Duc de Montebellos højeste Tilfredshed, skjønt vi dengang endnu vare ikkun Begyndere” osv.) — skrev saaledes lange Afhandlinger af denne Surdej [dvs. kritiske over for museumsplanerne], som iblandt andet ,“lykønske Publikum” til at ,“forvinde den første Skræk” i Anledning af “Brandskatningen til Museet,” og som optoges i Berlingske Tidende, Nr. 58, 90, 98, 104 og 123.

Det ses heraf, at Fridsch må have været en slags (maleri)konservator.

References

  • Frederik Barfod: Thorvaldsensk Album, København 1844, p. 146-147.

Last updated 17.08.2016

C. Fridsch

? - 1837 - ? Danish Restorer
To and from others5 Doc.