Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 1841

[Forfatterens note i den trykte tekst:]
Saavel med Hensyn til det Foregaaende, som til det Efterfølgende, maa jeg henlede Opmærksomheden paa, at Fig. 1 er Forhallen til det under 13de November 1839 kongelig approberede Project; mine Bemærkninger over dette Project, hvilke jeg fremsendte i Februar 1840, foranledigede Bygmesteren til at udarbeide de Tegninger, hvoraf Fig. 2 er Forhallen; disse Tegninger bleve i April indsendte til Kunstacademiets Betænkning, men da de ikke vandt Academiets Bifald, blev et nyt Project fremsendt, hvoraf Fig. 3 er Forhallen; det er dette Project, som er antaget og nu følges, og det er derfor ogsaa det, der især i det Følgende omtales.

Sidst opdateret 15.10.2015