Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Hvorledes den nye Sonnes frise kom til verden – Forhistorien

[Afsluttende note i teksten:] På grundlag af de indtil august 1953 indhøstede erfaringer viste det sig, at hele restaureringsarbejdet måtte antages at ville vare 10 år i stedet for som tidligere beregnet 8 år. Som følge heraf måtte omkostningerne anslås til 2.774.000 kr. Under hensyn hertil forhøjedes statstilskudet til 400.000 kr. Prisstigninger medførte forskellige tillægsbevillinger, således at den samlede udgift kom til at udgøre ca. 3 mill. kr. Arbejdets varighed blev derimod kun 9 år.

Murerformand Hans Petersen skulle ikke komme til at medvirke i det arbejde, som havde hans store interesse, og som han med sin mangeårige erfaring på mur- og farvepudsteknikken var særlig egnet til. Han døde den 9. april 1951, just som restaureringsarbejdet skulle begynde.

I april 1957 vedtog kommunalbestyrelsen (B. F. 1957-58 s. 106-115) dels at udlåne 13 felter af Sonnes aftrukne frise til ophængning i Aarhus Kunstmuseum, dels at hele den aftrukne frise til sin tid deponeres i et kommende nyt kunstmuseum i Aarhus.

Efter forslag af museets bestyrelse vedtog kommunalbestyrelsen i oktober 1946 at bevilge de fornødne midler til udførelse af et mindesmærke for maleren Jørgen Sonne i form af en stele på nordsiden af Garnisons kirkemur ved siden af tilsvarende mindesmærker for C. W. Eckersberg og Johan Th. Lundbye. Mindesmærket, der blev udført af billedhugger Bomand Utzon-Frank under tilsyn af professor E. Utzon-Frank, opstilledes i december 1949 og overdroges til kirkens menighedsråd. Sonne blev i sin tid begravet på Holmens kirkegaard, men graven er sløjfet.

Sidst opdateret 07.02.2014