Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Thorvaldsen blandt Amatør-Skuespillere

[I teksten markeret som nummereret note med følgende indhold:] Seglet forekommer ikke paa Kontrakten af 9. Juli 1792, sikkert fordi Selskabet endnu ikke havde anskaffet sig det. Derimod findes det paa Direktionens Skrivelse til Holger Reedtz Thott af 13. Dec. 1792, underskrevet af Wraatz og Curtius. Direktionen aflagde sin forbindtligste Taksigelse og vedlagde som et Bevis paa Selskabets Højagtelse nogle EntreBilletter, som den ønskede, at han ofte maatte finde Fornøjelse i at gøre Brug af. Reedtz Thott havde nemlig tilladt Selskabet at benytte Udkørselen til Kongens Nytorv en Time, for Komedien begyndte og ligeledes naar den var til Ende, paa de Vilkaar, at Politiet nøje skulde paase, at ingen Uordner fandt Sted, at ingen Fakler blev tændt i Gaarden, og at, hvis Stenbroen i den forreste Gaard blev beskadiget derved, skulde den istandsættes paa Selskabets Bekostning. Denne Skrivelse er paa Dansk, hvorimod de følgende, der ogsaa er stilede til Reedtz Thott, er paa Tysk. Den 30. Juli 1794 svarede Direktionen (J. H. Lund, Stounder, Falkner, Rømer, med Basedow som Sekretær) paa en Skrivelse af 19. Apr. s. A., at Gemmestedet under Trappen, som han havde nægtet dem, var uundværlig til Opbevaring af Lamper, hvorfor de var villige til at betale en billig aarlig Leje. Endvidere havde han forlangt, at Politibetjente skulde holde Opsigt ved deres Forestillinger, men hele forrige Vinter havde de ikke haft noget saadant Opsyn undtagen ved Kongens Fødselsdag, og de maatte ogsaa i Aar spare denne unødige Udgift af 60 Rdl. for Vinteren. Dette Krav var ikke hjemlet i Kontrakten, og desuden havde der stedse under Selskabets Forestillinger været Ro og Orden i Palæet, men skulde det mod Forventning vise sig nødvendigt, vilde man dog betjene sig af Politiet. Endelig havde han mundtlig givet dem Tilladelse til at benytte Udkørselen til Kongens Nytorv under og efter Forestillingerne, og da de daarligt kunde undvære den, haabede de, at han ikke vilde tage sit givne Kavallers-Ord tilbage ; de havde dog til Erkendtlighed sendt ham og Justitsraad Rested med Familier Fribilletter til deres Forestillinger.
Den 18. Aug. 1794 udbad Direktionen (Stounder, Falkner, J. H. Lund og Sekretær Basedow) sig, som Svar paa hans Brev af 9. s. M., en Kopi af den forrige Direktions Samtykke til hans Krav om Politi-Opsyn, og udtalte, at den ikke kunde imødekomme hans Krav om 10 Rdl. i aarlig Leje for Trapperummet; den kunde ikke give mere end 4 Rdl. Den 16. Sept. 1794 meddelte Direktionen (Falkner, Rømer, J. H. Lund, Stounder og Sekretær Basedow), at Politimester Tønder Lund havde svaret, at han ikke kunde gaa ind paa Selskabets Forslag om mod Betaling at stille Betjente til Raadighed hver Ugedag i Spillesæsonen, da han ikke havde tilstrækkeligt Mandskab hertil. Man foreslog derfor at bruge Vægtere i Stedet.
Den 7. August 1795 skrev Direktionen (J. H. Lund, Kopp, Rose, Mejer med Posselt som Sekretær) til Justitsraad Rested, i Besvarelse af hans Brev af 27. Juni om straks i denne Sommer at borttage nogle Jern-Rør, som den havde ladet sætte ud af Muren og af et Vindu paa den østre Gavl af den Bygning, som Selskabet havde lejet den mellemste Etage i, da det baade stred mod Kontrakten og Brandordningen, idet de nederste Rør er lige over Høloftet over Stalden. Direktionen lovede at nedtage Ovnene og Ovnrørene i dens forskellige Værelser.

Sidst opdateret 15.01.2014