Efter 19.10.1820

Afsender

Sebastian Sierakowski

Afsendersted

Warszawa

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Warszawa

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af brevet; nærmere begrundelse er under udarbejdelse.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Essendo incaricato dalla Sgra. Comtessa Potocka, interessarmi al Monumento del Suo Marito, da erigersi nella Cathedrale di Cracovia, si degnera il Sgr Cavaliere Torvalsar aver la Communicazione Con Sotto Scretto, per due Motivi
1. Benche, il Sgr Generale Conte Mokranowski, Sia, a questo fine pregato, dalla Comtessa, la Corrispondenza per Varsovia a Cracovia, patirebbe ritardanza. È vero, che la Corrispondenza, con il Sgr Generale è necessaria, ed è certo che da lui ricevero informazioni, ma come nella chiesa non Si puole far niente, Senza Concorso dove Sono Preposito, e dove il Maestro Scarpellino dipendera da me, tutto si fara piu presto, Con migliore ordine, e tutte le difficolta s’applaniranno Meglio. Prega dunque V.S. Illma, che scrivendo al Sgr Generale Mokranowski, abbia la bonta di dar aviso nelle occorrenze, al Sotto Scretto, [Ancora]
2. Le spese preparatorie, ed ogni Altera in Connessione Con questo Monumento, Si faranno per il Sgr Troianowski Commissario della Comtessa, domiziliato à Cracovia, essecuzione dunque intiera dipendera da noi, da me per dirigere, da lui per pagare.
Ricomendando, alla protezione di V.S. Illma, la Famiglia Galli Nati in Polognia, ma Padre Romano, l’assicuro, che nissuno è Capace di fare questo che dipendera da Scarpellino, che il Maestro il Sgr Galli. Con infinita Stima, e considerazione, Si ricomanda, alla bonta ed amicizia di V.S. Illma

Sebas: Conte Sierakowski
Custode delle Corone del Regno
Preposito della Cathedrale di Cracovia
Cavaliere del’ Ordine di St. Stanislao


PerI assicurarsi del’ esattezza di lavoro da farsi dal Scarpellino, Si prega il Sgr Cavaliere di mandarci, Nella lettera, il piede Parigino/Sopra quale lavorera/in Carta, della grandezza effettiva

Oversættelse af dokument

Da jeg har fået overdraget af grevinde [Tecla] Potocka at sørge for mindesmærket for hendes mand, som skal rejses i katedralen i Krakow, bedes hr. ridder Thorvaldsen at sætte sig i forbindelse med undertegnede af to grunde:
1) Selvom hr. general greve Mokronowski er blevet bedt herom af grevinden, så ville brevvekslingen mellem Warszawa og Krakow være udsat for forhaling. Det er rigtigt, at brevvekslingen med hr. generalen er nødvendig, og det er vist, at jeg fra ham vil modtage informationer, men såsom der i kirken ikke kan foretages noget uden enighed der, hvor jeg er provst [dvs. i katedralen i Krakow], og hvor stenhuggermesteren vil være afhængig af mig, vil alt ske hurtigere og med bedre orden, og alle vanskelighederne vil bedre kunne bortryddes. Jeg beder derfor Deres højærværdighed, at De, når de skriver til hr. general Mokronowski, vil have den godhed i fornødent fald at underrette undertegnede derom. Endvidere 2) Udgifterne til det forberedende arbejde og alle andre udgifter i forbindelse med dette monument vil gå gennem hr. Troianowski, grevindens kommissær, som er bosat i Krakow, altså vil den hele udførelse afhænge af os, af ham for betalingens vedkommende, og af mig hvad ledelsen af arbejdet angår.
I det jeg anbefaler til Deres højærværdigheds bevågenhed, familien Galli, fødte i Polen, men af en romersk fader, forsikrer jeg Dem, at ingen er i stand til at udføre alt det, som afhænger af stenhuggeren, bedre end mesteren hr. Galli. Med den fuldkomneste højagtelse anbefaler sig til Deres godhed og venskab
Sebas: Greve Sierakowski,
Vogter af rigets regalier
Provst ved katedralen i Krakow
Ridder af Den hellige Stanislav-orden
Til sikring af nøjagtigheden af stenhuggerarbejdet bedes hr. ridder T. sende os sit brev Pariserfonden, efter hvilken arbejdet vil blive udført, på en papirstrimmel, med angivelse af den virkelige længde.

Arkivplacering

m7 1821, nr. 53

Kommentarer

  1. Resten af teksten er skrevet omvendt på bagsiden.

Sidst opdateret 21.02.2015