3.7.1821

Afsender

B.S. Ingemann

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Brevet har antagelig været lukket med voks, idet der ses spor heraf under papirets lukning.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: S:TI / Hr. Etatsraad Thorvaldsen / Rom / Ved Hr. Koops Godhed.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

B.S. Ingemann informerer Thorvaldsen om, at han er savnet i sit fædreland. Derudover fortæller han, at historiemaleren Andreas Ludvig Koop er på vej til Rom, og at Thorvaldsen måske kan være ham behjælpelig. Hjemme i Danmark er deres fælles ven Maria Bügel blevet gift. Sluttelig beder Ingemann Thorvaldsen om at hilse Hermann Ernst Freund og C.A. Jensen.

Dokument

Kiøbenhavn d 3die July 1821.

Hilsen og Venskab fra det hele Kiøbenhavn med samt Christianshavn Citadellet og Forstæderne men først og fremmest fra mig selv. Tak for hver Gang vi saaes, her som i Rom, og lad Deres danske Hjerte midt i den store fremmede Verdens Beundring ret ofte føle sig vederqvæget og glædet ved Mindet om Fædrenelandet og den Kjærlighed hvormed hver Dansk kalder Thorvaldsen sin Landsmand!
Overbringeren af dette, vor unge talentfulde Historiemaler Koop, har nu ikke længer kunnet modstaae sin Længsel efter at see Rom og dens herlige Konstverden, uden derfor at kunne fuldende Sneglegangen efter Academiets store Guldmedaille, er han nu paa egen Haand, eller rettere Fod, vandret ud af Skolefængslet, efter at han med sine 2 sidste Arbeider har viist, at han ogsaa uden Akademiets Stempel er moden til den romerske Høiskole. De vil i Koop finde et elskværdigt Menneske og et sjeldent Talent hvoraf Fædrelandet allerede venter sig Meget. Lad ham ved Deres Omgang og veiledende Vink indvies i Konstens og den sande Skjønheds Rige, og vær fremdeles den danske Konsts Fader og Gjenføder i Rom!
Vore fælleds Venner og Bekjendte leve vel Maria BügelII er rigtig blevet gift med Kammerjunker NeergaardIII. Den lille Mimi er endnu fri saavidt jeg veed og Malle ligeledes. Eckersberg maler Portraiter LundIV Altertavler i Giottos Maneer Hoier ærgrer sig som sædvanlig og slaaes nu med de nordiske Guder.
Hils Freund mange Gange og Jensen ligeledes – jeg venter Brev fra dem Begge.
Og nu Gud befalet! lange Breve er det Synd at besvære Dem med. Endnu kun en venlig Hilsen fra min Kjæreste og tusind fra mig selv. Gud velsigne Dem

Deres hjertelig hengivne

Ingemann

Generel kommentar

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Arkivplacering

m7 1821, nr. 45

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Dvs. salvo titulo, der er latin for “med forbehold for titlen”. Udtrykket bruges i tilskrifter på breve, når man vil angive, at man ikke kender titlen, eller at denne formalitet ikke er nødvendig.

  2. Dvs. Maria Bügel (1796-1863).

  3. Dvs. den holstenske godsejer og politiker, Lucius Carl Joseph Andreas de Neergaard (1797-1881).

  4. Den danske maler J.L. Lund.

Sidst opdateret 02.02.2016