8.8.1820

Afsender

Brødrene Tutein

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.
Tilskrift: S. T.I Hr EtatsraadII og RidderIII A. Thorwaldsen

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Thorvaldsen modtager et kreditiv på 6.000 hamburger banco i forbindelse med sin afrejse fra København mod Rom.

Dokument

Kiøbenhavn d: 8 August 1820

Herved have vi den Ære at tilstille Deres Høivelbyrdighed et CreditivIV paa BohV 6000, sige Sex tusinde Mark Hamb: Banco hos dHr. Gebr: SchichlerVI i Berlin og erkiende vi at have af Dem modtaget 2000 Sølv. Spec: sige Totusinde Sølv Specier og skulle vi, saasnart vi underrettes om, hvormeget paa ovennævnte Creditiv er hævet, aflægge Regnskab for de hos os deponerede 2000 Spec: til Dem selv eller hvem De dertil maatte udnævne.

Med største Høiagtelse tegne vi os

Br. TuteinVII

Generel kommentar

Som det fremgår, fulgte der med dette brev et såkaldt kreditiv, der var udstedt af den københavnske grosserer- og familievirksomhed Tutein. Kreditivet gav Thorvaldsen mulighed for at hæve penge hos tredjemand, dvs. det omtalte berlinske bankhus.
Kreditivet, der var en slags datidig rejsecheck, blev udstedt i forbindelse med Thorvaldsens rejse fra København til Rom, august-december 1820. Billedhuggeren forlod København kort tid efter dette brevs datering, 11.8.1820.

Arkivplacering

m6 1820, nr. 31

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Kommentarer

 1. Dvs. salvo titulo, der er latin for “med forbehold for titlen”. Udtrykket bruges i tilskrifter på breve, når man vil angive, at man ikke kender titlen, eller at denne formalitet ikke er nødvendig.

 2. Thorvaldsen blev udnævnt til etatsråd 12.11.1819.

 3. I 1820 havde Thorvaldsen modtaget tre ridderordner, se mere i Thorvaldsens udnævnelser.

 4. Et kreditiv er en “skrivelse, hvorved udstederen giver modtageren ret til at disponere over et beløb hos tredjemand”, se Ordbog over det danske Sprog.


  Det omtalte kreditiv, der fulgte med dette brev, kendes ikke længere. Det blev utvivlsomt indløst i Berlin, sådan som det forudskikkes her.

 5. Dvs. hamburger banco – den møntenhed, som ofte blev anvendt ved rejser fra Danmark, fordi den var forholdsvis upåvirket af kursudsving, se mere i referenceartiklen Møntenheder.


  Hamburger banco var ideel valuta til såkaldte kreditbreve, som det her omtalte. Et kreditiv kunne anvendes i flere forskellige byer, altså ved rejser. Indehaveren af kreditbrevet kunne få udbetalt penge i udlandet hos udstederens bankforbindelser.

 6. Bankfirmaet brødrene Schichler i Berlin er p.t. ikke identificeret nærmere.

 7. Grossererfirmaet Brdr. Tutein bestod af brødrene Thierry Diederich Tutein (1751-1827) og Peter/Pierre Tutein (1752-1828).

Sidst opdateret 17.02.2020