6.2.1816

Afsender

Slotsbygningskommissionen

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.
Tilskrift: Til Hrr Profeßor Thorvaldsen / Ridder af Dannebrog

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Undertegnede Commißion, har længe næret det Ønske, at see de Samme underlagte vigtige Bygninger, prydede med Arbeider af den sjeldne Kunstners Haand, der endskjønt boesat i Kunsternes Hovedstad dog vist ikke har ophørt at være dansk.

Med det Ønske forbinde vi det andet, dette nemlig: at denne Kunstner som vort Fædreneland har nærmere Krav paa, maatte sees iblant os.

Man har ogsaa Anledning til at vente, at Hr: Profeßoren ikke er utilbøyelig til, at giøre en Reise til Deres Fædreneland og der at opholde Dem nogen Tid, der nærmere af Hr: Profeßoren selv kunde bestemmes. Hr: Profeßorens Nærværelse her vilde være gavnlig for Kunstens Dyrkere, og saare behagelig for enhver der skatter dens høie Værd.

De under Arbeide staaende offentlige Bygninger, ville, ved at forsynes med nogle Arbeider fra Hr: Profeßorens Haand, skienke Deres Fædreneland, hvad Deres Kunstværker altid og overalt hvor de findes ere, nemlig: Mindesmærker om Deres sjeldne Talent.

Foruden de Arbeider og Basrelieffs i Gibs af Dem, som man da kunde vente at komme i Besiddelse af, vilde der, med Hr: Profeßoren kunne tages nærmere Aftale, om de Arbeider Hans Majestæt Kongen maatte af Dem ønske udført i Marmor ved Deres Tilbagekomst til Rom. Vi ere underrettede om, at et Besøg af Dem her vil være Hans Majestæt Kongen særdeles behageligt, og vi tage derfor ikke i Betænkning, at indbyde Hr: Profeßoren, til næste Sommer at giøre en Reise til Deres Fædreneland.

Erstatning for Deres ved denne Reise opoffrede Tid, ere vi ikke i Stand at tilbyde Dem, men De vil finde den i at nedlægge for Deres Konge Mindesmærker af Deres Kunst, saavelsom i den Tilfredshed, ved Deres Nærværelse her at have opmuntret og veyledet Konsternes yngere Dyrkere i Fædrenelandet. Man indskrænker sig derfor til at tilbyde Hr: Professoren: fuld Erstatning af Omkostningerne ved Deres Reise hertil og tilbage, og en Sum af 100 Specier maanedlig under Deres Ophold her. Fri Boelig og AttelierI vil Hr: Profeßoren ved Deres Ankomst forefinde paa Charlottenborg Slot. Vi see Hr: Profeßorens behagelige Svar i Møde, og vi skal, naar vores Indbydelse antages, uden Ophold strax foranstalte den til Reisens Bestridelse behøvende Sum remitteret, om hvis Beløb, vi udbede os behageligen underrettet.

Commißionen for Slottets, samt Raad og Domhuusets Opførelse i Kiøbenhavn, den 6.te Februarii 1816.

Hauch JSMøsting Monrad CFHansen Larssen

/ Hoe

[På bagsiden er skrevet med blyant, antagelig med Thorvaldsens hånd:]

1 le Butti 3    
2 Vondenne 3    
3 L’Arte 3    
4 Schubarte 3    
5 Ganimede 1 50  
6 ditto 1 50  
7 il giorno 2  
8 la notte 2  
9 Deanina 3    
10 Areate 1 50  
11 cariatu 1 50  
12 c[xxxx] 1 50  
13 criatide 1 50  
14 M++mumato 2    
15 Fatto 1 50  
16 Geneo 1 50  
17 Priame & Achikke 4  
18 Munometo 3  
19 [xx]anche 2  
20 altra 2  

Generel kommentar

På bagsiden er tegnet et par skitser med blyant, muligvis en form for bygningsgrundplan.

Arkivplacering

m4 1816, nr. 6

Emneord

Kommentarer

  1. Thorvaldsens professorbolig på Charlottenborg Slot aka Kunstakademiet, jf. referenceartiklen Thorvaldsens bolig, værksted og museum på Kunstakademiet.

Sidst opdateret 15.12.2016