30.9.1820

Afsender

Jørgen Koch

Afsendersted

Rom

Modtager

Christian Frijs

Modtagersted

Odense

Modtagerinfo

Det vides ikke, om brevet har haft en udskrift, da der er tale om en afskrift. Se hertil den generelle kommentar.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af afskriften.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

[...] Jensen har jeg overbragt Deres Comission, nemlig Bestillingen af Raphaels Fiolinspiller til Hs. Excelence Geheimraad Bylow, hvorfor han har bedet mig bringe Dem hans bedste Tak, det er som De veed noget vanskeligt at komme til at coupere [sic!] i Schiarras Gallerie, i Oliefarve især, i de tvende Aar ieg har været i Italien vidste ieg ingen der har havt denne Tilladelse. Prindsessen er især derimod for Olielugtens Skyld, da de daglig afbenytte Værelserne, imidlertid haaber ieg vel at dette under nærværende Omstændigheder skal kunde opnaaes, maaskee hen i October naar Prindsessen tager paa Landet, hvis ikke maae vi oppebie Prinds Christians tilbagekomst fra Neapel, da vil det ey fejle, at denne Tilladelse erholdes; de Stykker Jensen har som ey ere bestilte, er Raph: Johannes Tribur” [?] Florentz do. Ezekiel Palazzo Pitti, samt nogle mindre betydelige Stykker. Af Jensens senere Arbeider har Prindsessen taget Raph: Madonna delle Sedia Palazzo Pitti; Prindsen Dominikins SibyllaI Gallerie Borghese, og han er nu beskieftiget med at coupere Madonna della FolignoII i Vatikanet, formodentlig tager Hs. Majestæt dette. Et Stykke ieg ellers nok vilde ønske vi havde i Dannemark, og som ieg troer Jensen vilde skille sig godt ved, var Raph. Gravlægning i Borghese, men han tør ey begynde herpaa, da det er som De veed et stort Stykke med mange Figurer; det vilde koste endeel, og desaarsag maaskee ey let finde Afsætning. – I Vatikanet er i denne Tid aabnet endeel Værelser, der indeholde endeel gode Antiker før opbevarede i Magazinerne af Mangel paa Locale, samt den senest ankomne Egyptiske Samling, og væsenligst Afstøbninger af de herlige græske Sager som Lord Elkinn berøvede Grækenland – Kongen af Engeland har giort Hs. Hellighed en Foræring hermed [...]

Generel kommentar

Der er her tale om et uddrag fra Jørgen Kochs brevbog. Uddrag af brevene findes i afskrift på Thorvaldsens Museum. Afskriften er foretaget af Else Kai Sass (1912-1987). Af brevene gengives kun de passager, der er relevante for Thorvaldsen-forskningen.

Arkivplacering

m34, nr. 72,63

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Personer

Kommentarer

  1. Dvs. C.A. Jensens kopi 1821 efter Domenichino (1581-1641), Sibyllen i Cumae, Galleria Borghese, Rom.

  2. C.A. Jensens kopi 1820 efter Rafaels La Madonna di Foligno, 1511-12, Vatikanet, Pinacoteca, rum VII, læs mere i Jensens biografi.

Sidst opdateret 23.04.2015