23.8.1796

Afsender

Nicolai Abildgaard, Jens Juel, Kunstakademiet, København, Peter Meyn

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af instruksen.

Resumé

Kunstakademiets kortfattede instruks til Thorvaldsen ang. hans rejsestipendium: Han skal drage til Italien; opholde sig hovedsagelig i Rom; hvert halve år aflægge rapport; efter to år sende Akademiet en prøve på sit marmorarbejde og fortsætte med dette én gang årligt, så længe han er udenlands.

Dokument

Instrux
For Billedhugger Hr Thorvaldsen til hans Udenlands Reise:

Billedhugger Hr Thorvaldsen, som fra 1te Julii d: A: nyder Academiets Rejse Stipendium 400r aarlig, for det første i 3 AarI, for i Italien, særdeles i Rom, at erhverve sig ydermere Fuldkommenhed i sin Konst, paaligger det, hver siette Maaned efter hans Afrejse, at underrette Academiet om sit Opholdssted og efter at have nydt tvende Aars Stipendium, at indsende en Prøve af sin Fremgang i at arbejde i Marmor, eller en Afstøbning i Gibs over et Marmor-Arbejde han i denne Tid maatte have forfærdiget i Rom, og for Fremtiden hvert Aar han endnu maatte blive udenlands at indsende Prøver af sin Fremgang paa ovenmeldte Maade.
Det Kongelige Maler- Billedhugger og Bygnings Academie den 23de August 1796.

JJuelII. AbildgaardIII. MeynIV

Oversættelse af dokument

Instructions
For sculptor Bertel Thorvaldsen for his journey abroad:

Sculptor Bertel Thorvaldsen, who from 1st July this year enjoys the travelling fellowship of the Royal Danish Academy of Fine Arts of 400 rix-dollar annually at first for three years, in order to acquire more perfection in his art in Italy and particularly in Rome, is obliged to inform the Academy about his place of sojourn every six months after his departure, and after having enjoyed two years of scholarship to send proof of his progress in working in marble, or a plaster cast of a work in marble, which he has executed during this time in Rome, and in the future to send proofs of his progress in the abovementioned way every year he might still stay abroad.
The Royal Danish Academy of Fine Arts, sculpting and building, August 23rd 1796.

JJuel. Abildgaard. Meyn
[Translated by Karen Husum]

Arkivplacering

m30 I, nr. 1

Thiele

Gengivet hos Thiele I, p. 50.

Emneord

Kommentarer

  1. Dvs. til at begynde med for tre år. Det almindelige var tidligere, at historiemalere, billedhuggere og arkitekter rejste i seks år. Se F. Meldahl & P. Johansen: Det kongelige Akademi for skjønne Kunster, 1700-1904, København 1904, supplement XXV (Reglement af 21.6.1771). Imidlertid havde kongen i juli 1790 godkendt et forslag fra Abildgaard om, at rejsetiden blev indskrænket til tre år og kun blev forlænget til fire, fem eller seks år, “naar den udenlands værende Elev ved usædvanlige Talenter, forenet med uafbrudt Flid, gav grundet Haab om at opnaae en høi Grad af Fuldkommenhed i sin Kunst”, ibid., p. 105.

  2. Maleren Jens Juel.

  3. Maleren Nicolai Abildgaard.

  4. Arkitekten Peter Meyn.

Sidst opdateret 07.11.2017