13.3.1811

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Hans West

Modtagersted

Paris

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af konceptet, men da det er udkast til Thorvaldsens brev til West af 13.3.1811, må dette udkast dateres samtidigt.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Deres tvende Brev har mi
Deres kiere Breve har jeg med sand Glæde Fornøielse imodtaget; da jeg deraf seer at De Deres Befindende Dem saa temmelig vel er mærkelig beder, som alteed vel Glæde mig at hiøre usigelig at hiøre at det gaaer Dem vel.

Deres kiære Breve hare jeg med san Fornøelse modtaget, da jeg Deraf seer at Deres befendende Gode H Etatzraad er merkkelig beder, som altiid vel Glæde mig usegelig at hiør det gaaer Dem vel
Dere beslutning at see Tiiden an før De vel have noget afsendt fra Rom – hvelket jeg finder meget reimlig – Jeg har saaledes i betragtning af Tiiden rne og Omstændighederne solgt for belleg Pris Figurne som jeg De veed jeg havde telbudet Comessionen for Slots bygningen i Kiøb og som nu telhøre nu Prens Botbus – Jeg har den senner Tiid havt den fornøelse at bidrage til hr. Rauchs Lykke, ved det at jeg i mit Brev tel Kongen af Prøysen angaaende Indbydelse tel Dronnengen Monument, ytterede: at jeg fandt det var ubellig at paataage mig et saadandt Arbeæ[de] da han selv havde egenlandes Dugeleg Kunstner – Ifølge heraf for bleven besked til hr Rauch

Høystærede Hr. Etatzraad!

Oversættelse af dokument

Your two letters have
I have received your dear letters with true joy pleasure; as I from them see that you your health you rather well is noticeably better, and it will always please me to hear immensely to hear that that you are in good health.

I have received your dear letters with true pleasure, as I from them see that your health, dear Sir, is noticeably better and it will always please me immensely to hear that you are in good health
Your decision to wait and see before you want anything dispatched from Rome – which I find very reasonable – Considering the times and circumstances I have for example sold at a low price the figures which I you know I had offered to the Building Commission for Christiansborg Palace in Copenhagen and which now which now belong to prince Putbus – Lately I have had the pleasure to contribute to the happiness of Mr Rauch, by expressing in my letter to the King of Prussia regarding the invitation to the queen’s monument that I found it would be unfair to take upon myself such a work as he himself had capable home artists – As a consequence of this the message was given to Mr Rauch.

Most esteemed Etatsråd,


[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Disse brudstykker er udkast til brev af 13.3.1811.

Brudstykkerne er skrevet på bagsiden af en kuvert, som Herman Schubart sendte til C.F. Høyer med en lille besked.

Dokumentstatus

Egenhændigt udkast

Arkivplacering

m28, nr. 50

Thiele

Omtalt hos Thiele II, p. 175.

Personer

Sidst opdateret 25.08.2014