Ultimo februar 1810

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Slotsbygningskommissionen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Til / Den Kongelige Commission for / Slottets samt Raad og Domhuusets / Opbygning i Kiøbenhavn
Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dette brevudkast er dateret februar 1810, mens det færdige brev er dateret 2.3.1810. Udkastet er dermed sandsynligvis skrevet i slutningen af februar 1810.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Modellen til Basorelievet i den store Frontispitz for Raadhuuset, som skal udføres i Stuk, var det første jeg begiøndte paa; men da vi paa samme Tiid fik her den saa høyst ubehagelige Efterretning om Kiøbenhavns ulykkelige Beleiring, var det følgelig mig den gang ikke mulig at fuldføre samme; Senere har jeg forgiæves ventet efter Leilighed til at afsende Omnævnte til Søes; Men eftersom at der til endnu ingen Mulighed sees, har jeg derfore hermed indlagt en liden Tegning af samme Frontespitz forestillende Klogskab og Retfærdighed, paa den eene Side Havet og paa den Anden Jorden /: Nemlig en Gruppe af Jupiter, Minerva og Nemesis ved Siderne Oceanus og Tellus :/ Skulde den Høye Commission ikke finde samme Tegning tilstrækkelig for derefter at lade den udføre i Stuk det store saa er jeg bered til at sende Modellen over Land; naar den høye Commission der til meddeler sit Samtykke.
Til behagelig Efterretning meddeeler jeg tillige her ved den høye Commission: at de fire forlangte Basoreliever til det Kongl: Slots Portal ere alle meget avanserede i Marmor. –
Der som at medsendte Tegning skulde finde den høye Kongl: Commissions høye Bifald, saa vover jeg at smigre mig, at jeg ved, de betydeligere Arbeider som naadig maatte forundes mig, skal vinde mit Fædrenelands og Medborgeres Agtelse. Jeg anbefaler mig med tienstvilligste Iver

Rom d Feb: 1810 underdanig
T

Oversættelse af dokument

The model for the bas-relief in the large pediment for the town hall, which is to be executed in stucco was the first item I started; but as we at the same time here received the highly unpleasant information about the disastrous siege of Copenhagen it was consequently not possible for me then to finish the same; later on I have in vain been waiting for a possibility to dispatch the mentioned by sea; but because for this there is still no possibility to be found, I have here enclosed a small drawing of the mentioned pediment representing wisdom and justice, at one side the ocean and at the other the earth /: Namely a group of Jupiter, Minerva and Nemesis at the sides Okeanus and Tellus :/ If the high Building Commission for Christiansborg Palace does not find the mentioned drawing sufficient to have it executed in stucco big size I shall be prepared to send the model by an overland route; when the high Building Commission informs me of its consent to this.
For your pleasant information I also hereby inform the high Building Commission: that the four commissioned bas-reliefs for the portal of the royal palace are all far advanced in marble. –
If the enclosed drawing should meet with the approval of the high Building Commission for Christiansborg Palace, I venture to flatter myself that by the more important works which I favourably shall be granted I shall win the respect of my native land and my fellow countrymen. I commend myself with the most obliging zeal,

Rome, February 1810 Humble
T


[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Dette er et udkast til det afsendte brev af 2.3.1810 til Slotsbygningskommissionen. Ordlyden i udkastet er identisk med det afsendte brev. Der findes endnu et udkast, som adskiller sig på nogle punkter fra det afsendte brev.

Dokumentstatus

Udkast af koncipist

Koncipist

C.F. Høyer

Arkivplacering

m28, nr. 42

Sidst opdateret 21.08.2014