28.7.1805

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Kunstakademiet, København

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Udkastet er ikke dateret, men datoen fremgår af det afsendte brev af 28.7.1805.

Resumé

Et udkast til det færdige brev af 28.7.1805.

Dokument

Med inderlig stor Glæde og Erkjendtlighed har jeg modtaget det Kongelige Akademies meget ærede Skrivelse af 15de Junii, hvoraf jeg seer at det har behaget Hans Kongelige Majestæt paa Akademiets derom gjorte Forestillingg, at udnævne mig som Professor i Billedhugger Kunsten ved det Kongelige Kunst Akademie. Det er mig ubeskriveligen smigrende at erfare Akademiets Bevaagenhed og Godhed for mig, hvorpaa jeg har saa mange Prøver, og jeg vover at bede Samme at ville bevidne for Vores Naadige Regjering min allerunderdanigste Taknemmelighed.
I Haab om at det bliver mig endnu nogen Tid tilladt at forlænge mit Ophold i Rom for at udføre i Marmor de hos mig bestilte Arbejder, skal jeg ej mangle at tilsende Akademiet en Afstøbning af det deraf som kan tjene til Prøve paa den Fremgang jeg hidindtil har kundet gjort, og som jeg ærbødigst beder maatte modtages med samme Bevaagenhed som Akademiet før har værdiget mig, da jeg stræber, og stedse skal stræbe at gjøre ald den Fremgang som er mig muelig, for saaledes at kunne gjøre mig værdig til Akademiets vedvarende Godhed og Yndest

ærbødigst
T.

Oversættelse af dokument

With sincerely great pleasure and gratitude I have received the Academy’s favour of June 15th from which I see that it has pleased His Royal Majesty following the recommendation of the Academy to appoint me professor of the art of sculpture at the Royal Academy of Fine Arts. It is to me indescribably flattering to learn about the favour and kindness of the Academy towards me, of which I have so many proofs, and I dare ask the Academy to express my most humble gratitude to our gracious government.
In the hope that I shall be permitted to prolong my sojourn in Rome for some time to execute in marble the works commissioned to me I shall not omit to send to the Academy a cast of that from it which may serve as proof of the progress I have been able to make so far, and which I respectfully ask may be received with the same favour which the Academy has vouchsafed me before, as I strive, and shall always strive to make myself deserving the continued kindness and favour of the Academy.

Yours faithfully,
T.

[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Dette er et udkast til brev af 28.7.1805, se kommentarerne dér.

Dokumentstatus

Udkast af koncipist

Koncipist

Christian Stub

Arkivplacering

m28, nr. 29

Thiele

Ikke gengivet hos Thiele; det er derimod det færdige brev, Thiele II, p. 20-21.

Emneord

Personer

Sidst opdateret 08.06.2015