4.2.1809

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Christian Ditlev Reventlow

Modtagersted

København

Dateringsbegrundelse

Dateringen stammer fra det afsendte brev af 4.2.1809, hvortil dette er et udkast.

Resumé

Kommentarerne til dette brevudkast er under udarbejdelse.

Dokument

Men da ieg ingen Formue eier, og det lidet ieg har erværvet ved mine Arbeider har jeg anvendt til det nødvendige i mine Værkstæder, kiøbt endeel smukke Marmor Blokke, samt udført for egen Regning nogle Figurer, hvilke, ieg beder Deres Exellenze foreslaar den høye Commission for Slottets Bygning. De vil see af medfølgende Brev til Comissionen hvad Omnævnte forestille og erfare: at horføyedeI Priser ere billige. Thi kan ieg forsikre Deres Exellenze ai ieg aldrig forlanger at blive riig; men blot den søde Beroligelse at være i en utrængende Forfatning for desto bædere at nyde den Lyksalighed at vandre frem paa Konstens Bane medens ieg føler Kraft og Drift til Kunsten

Oversættelse af dokument

But as I have no fortune, and what little I have acquired by my works I have spent on what was necessary in my studios, bought several beautiful marble blocks, as well as executed some figures at my own expense, which I ask Your Excellency to recommend to the high Building Commission for Christiansborg Palace. You will see from the enclosed letter to the Building Commission what the mentioned represent and learn: that the subjoined prices are low. For I can assure Your Excellency that I never ask to become rich; but merely the sweet comfort to be in a non-poor condition so much the better to enjoy the happiness to wander along the course of art while I feel energy and urge for art

[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Dette er et udkast til det afsendte brev af 4.2.1809.

Dokumentstatus

Udkast af koncipist

Koncipist

C.F. Høyer

Arkivplacering

m28, nr. 105,2

Kommentarer

  1. Der menes naturligvis hosføjede.

Sidst opdateret 10.11.2014