Antagelig omkring 24.4.1835

Afsender

Finnur Magnússon

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af brevet, men det skal sikkert dateres til 1835, da Magnússon nævner, at Gunnlaug Briem “i Fjor, alt for tidlig, døde”. Briem døde 17.2.1834, og brevet må da være skrevet i 1835.
Endvidere kunne det tænkes, at brevet blev sendt sammen med brev af 24.4.1835 fra det Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab, som Magnússon nævner i nærværende brev, og som han var stærkt involveret i.

Resumé

Magnússon er rekonvalescent og skriver i den forbindelse. Han formoder, at Thorvaldsen ikke har glemt Island, da han er medlem af Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab og henleder hans opmærksomhed på selskabets tidsskrift, som han forestiller sig kunne interessere ham og måske vække barndomsminder. Desuden fortæller han, at Thorvaldsens medstuderende fra Kunstakademiet, Gunnlaug Briem, er død.

Dokument

Herr Etatsraad Thorvaldsen,
Professor, Directeur for det Kongl
Kunst Academie i Kiøbenhavn
&c &c &c.

Høivelbaarne Herr Etatsraad!

Det er sjeldent at jeg skriver til Rom, og endnu sjældnere til en saadan Mand, som Dem; (i egentligst Forstand: aldrig). Dog skriver jeg disse Linier som Reconvalescent, efter en ikke meget svær, Sygdom paa 8 Dage, men det er første Gang i 20 Aar at jeg har lagt mig under Lægens Kur; – Gid De selv i de næste 20 Aar ikke maatte behøve en saadan Hielp tiere. Norden og Danmark veed jeg De ikke har glemt; Island vist ikke heller; herom holder det Kongelige Nordiske OldskriftselskabI, som har den Ære at regne Dem blandt sine Medlemmer, sig overbevist, og beder Dem derfor ikke forsmaae de til Dato udkomne Hefter af Tidsskrift for nordisk OldkyndighedII som udgives af det. Muelig kunde en eller anden Notitz deri interessere DemIII og gjenvække barnlige Erindringer, som stedse ere Manden kjære, ja vistnok des kjærere, som han selv føler sig at være kommet videre og gjort mangefoldige Erfaringer paa Kunstens eller Videnskabernes Bane.
Hvis De erindrer Deres Medstuderende paa det Kjøbenhavnske Kunstacademies skole, Gunlög BriemIV (sidst Kammerraad og Sysselmand paa Nordlandet i Island, hvis DatterV de har seet i Rom med afgl. Etatsraad ThorlaciusVI og hans endnu levende EnkeVII) – vil det gjøre Dem ondt at erfare, hvad jeg saaledes melder Dem, at han i Fjor, alt for tidlig, dødeVIII. Hans Retskaffenhed var uden al Daddel, selv af Fiender, og det er sjeldent nok i vore Dage. Hans ommeldte Datter er gift med Dr. SchützIX, og er bosat i Westphalen, en af hendes Brødre er Snedker i ParisX, en anden Præst i JyllandXI, en studerer herXII o:s:v. Alle Nyheder herfra erfarer de bedre fra andre Hænder eller Tunger. Lev længe og glad til Danmarks HæderXIII ønskes inderligst af Deres

ærbødigste og hengivneste
Finn Magnusen.

Undskyld det aldeles uforberedte Hastværk, hvori disse Linier skrives.

Arkivplacering

m24 1842, nr. 64

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

 1. Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab blev stiftet bl.a. af Carl Christian Rafn og Rasmus Rask (1787-1832) i 1825. Magnússon var med i ledelsen af selskabet.

 2. Tidsskrift for Nordisk Oldkyndighed udkom i årene 1826-1829. Tidsskriftet findes i Thorvaldsens bogsamling, så Magnússon havde altså held med sin charmeoffensiv.

 3. Magnússons forsøg på at vække Thorvaldsens interesse for tidsskriftet kan ses som et eksempel blandt mange fra datidens danske og islandske kulturelite på at henlede Thorvaldsen på hans “nordiskhed”, se hertil artiklen Nordisk Mytologi.

 4. Dvs. den islandske embedsmand Gunnlaug Briem.

 5. Gunnlaug Briems datter hed Christiane Briem og besøgte Thorvaldsen i Rom i 1825 eller 1826. Hun omtales i det sidste afsnit, “(Forerindringer)”, til Thorvaldsens stamtavle, som den fremgår af et brev fra Magnússon til J.M. Thiele.

 6. Den danske sprogmand og professor Børge Thorlacius, der besøgte Thorvaldsen under sin Europa-rejse 1826-1828.

 7. Maria Benedicta Sophia Hedevig Kall, gift Thorlacius (1777-1835).

 8. Gunnlaug Briem døde 17.2.1834.

 9. Christiane Briems mand, Dr. Schütz, er p.t. ikke nærmere identificeret.

 10. Briems søn, der var snedker i Paris, er p.t. ikke nærmere identificeret.

 11. Briems søn, der var præst i Jylland, er p.t. ikke nærmere identificeret.

 12. Briems studerende søn er p.t. ikke nærmere identificeret.

 13. Dette ønske lader skinne igennem, at Magnússon betragtede Thorvaldsen som et aktiv for Danmark.

Sidst opdateret 03.09.2015